Så lyc­ka­des Jär­va­la­gen med sä­song­en

Två se­rie­seg­ra­re och ett hand­full fi­na tät­pla­ce­ring­ar är ett gott fa­cit för fot­bollsla­gen från Kis­ta, Tens­ta och Rin­ke­by 2016. Den sto­ra suc­cén ute­blev dock med Kis­ta Ga­laxys flag­rant sva­ga kval­fi­nal mot He­by.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Jon­ny An­ders­son

Kis­ta Ga­laxy ha­de ett ex­tra ok på ax­lar­na i av­gö­ran­de kval­mat­chen mot He­by AIF. Vid vinst skul­le Ga­laxy säk­ra en and­ra sä­song i di­vi­sion 3, och dess­utom öpp­na en möj­lig­het för Rin­ke­by Uni­ted att smi­ta upp i di­vi­sion 4. Av det­ta blev ingen­ting. Mitt­bac­ken Carl Thy­wis­sen för­sök­te hit­ta ur­säk­ter i ner­ver och mot­vind i första halv­lek, men gav upp och er­kän­de att in­sat­sen mot He­by var då­lig.

– Det var en av sä­song­ens säms­ta mat­cher. Spe­ci­ellt första halv­lek som är jät­te­då­lig. Jag kan in­te för­kla­ra hur det blir så i en vik­tig kval­match, sa Thy­wis­sen ett par mi­nu­ter ef­ter slut­sig­na­len.

Trots to­tal spel­do­mi­nans och många mål­chan­ser ha­de gäs­ter­na från väst­ra Upp­land ba­ra 1–0 med kvar­ten kvar. Drygt 100 per­so­ner i He­byklac­ken var än­då se­ger­vis­sa för hem­ma­la­get ska­pa­de ingen­ting.

Då, ef­ter att strax in­nan haft ett skott halv­me­tern över rib­ban, var Ab­di Mo­min plöts­lig ige­nom i straff­om­rå­det och pla­ce­ra­de bol­len i mål­vak­tens hög­ra ga­vel.

Ur det­ta väx­te en frus­tan­de of­fen­siv och fle­ra gång­er var det cen­ti­me­ter ifrån att bol­len ham­na­de på rätt föt­ter el­ler hu­vud i straff­om­rå­det. Ba­ra i sista mi­nu­ten ha­de Ga­laxy två skott som smet pre­cis utan­för stol­pen. Men, det stan­na­de vid 1–1. Och gläd­je­hö­gen på mitt­plan blev gul, He­by­gul.

Med re­sul­ta­tet på Är­vinge Boll­plan tar Kis­ta Ga­laxy den plats i di­vi­sion 4 som Rin­ke­by Uni­ted hann bör­ja dröm­ma om. Som trea i di­vi­sion 5 får Rin­ke­by ing­en friplats i fy­ran.

Den enes död, den an­dres bröd är ett ord­språk som fun­ge­rar i sam­man­hang­et. Re­dan in­för sä­song­en gick ny­star­ta­de FC Tens­ta ut och pra­ta­de om der­byn mot Rin­ke­by Uni­ted.

Nu är la­get ett steg på vä­gen. FC Tens­ta gick obe­seg­ra­de ige­nom di­vi­sion 7b.

– Vi viss­te om att vi ha­de er­far­na och bra spe­la­re som in­te haft ett lag att li­ra i, sä­ger le­da­ren Tho­mas Ama­nu­el. Vi ska­pa­de ett lag och det blev bra. Fast per­fekt var det in­te. – Bå­da krys­sen kän­des som för­lus­ter. Vi bor­de vun­nit al­la mat­cher, sä­ger Tho­mas Ama­nu­el.

Hans för­e­ning be­hö­ver klätt­ra yt­ter­li­ga­re en di­vi­sion för att va­ra på sam­ma ni­vå som Rin­ke­by.

So­ma­lia Uni­ted är re­dan där. La­get var det and­ra från Jär­va­om­rå­det som vann sin se­rie i år.

– Att spe­la der­byn mot Rin­ke­by och Husby FF läng­tar kil­lar­na re­dan till, sä­ger Mo­ha­med Shi­ekh­don, trä­na­ren i ”Som Uni­ted”.

Al­la i Som Uni­ted var be­svik­na över final­för­lus­ten i som­ma­rens upp­la­ga av So­ma­lis­ka tur­ne­ring­en på Spånga IP. Spe­lar­na knöt nä­var­na och tog re­vansch med en lång se­ger­svit un­der di­vi­sion 6-hös­ten och blev se­rie­seg­ra­re med en po­ängs mar­gi­nal till lo­kal­kon­kur­ren­ten Stock­holms IF Mi­dia.

– Pla­ne­ring­en in­för di­vi­sion 5 är igång. Käns­lan är att kil­lar­na vill vin­na den se­ri­en ock­så. Jag tror att vi har ett till­räck­ligt bra lag, sä­ger Mo­ha­med Shi­ekh­don och lyf­ter fram mål­vak­ten Gabri­el Lah­do samt mål­skyt­tar­na Ah­med Ba­ry­a­re och Has­san Ab­dul­la­hi Ali som nyc­kel­spe­la­re un­der sä­song­en.

Slut­li­gen ska det un­der­stry­kas att flagg­skep­pet Akro­po­lis IF gör en ny stark di­vi­sion 1-sä­song. Akro­po­lis kva­la­de till su­pe­ret­tan för ett år se­dan. Den här sä­song­en fick trup­pen brot­tas med Brom­ma­poj­kar­na och li­ka vas­sa Va­salund. Det blev en över­mäk­tig upp­gift. Med två om­gång­ar kvar är det om tred­je­plat­sen Akro­po­lis stri­der med Brage.

FOTO:JON­NY AN­DERS­SON

KVALFÖRLUST. Kis­ta Ga­laxy (Pa­trik Kal­lin) blev ef­fek­tivt ute­stäng­da från straff­om­rå­det och det var He­by som tog plat­sen i di­vi­sion 3.

FOTO: SO­MA­LIA UNI­TED

SUC­CÉ IGEN. So­ma­lia Uni­ted vann sin di­vi­sion 6-se­rie och ser fram mot der­byn mot Rin­ke­by Uni­ted och Husby FF.

FOTO: AN­DERS EKSTRÖM

KVALFÖRLUST. Bo­jan Djor­d­jic har kopp­ling­ar till bå­de Rin­ke­by Uni­ted och Kis­ta Ga­laxy. Med Ga­laxys ned­flytt­ning till di­vi­sion 4 blir hans Rin­ke­by kvar i di­vi­sion 5.

KVALFÖRLUST. Ab­di Mo­min gjor­de kvit­te­rings­må­let, men of­tast var han och al­la i Ga­laxy ste­get ef­ter.

TRÄ­NA­RE. Mo­ha­med Shi­ekh­don, trä­na­re i So­ma­lia Uni­ted.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.