Dre­vets dra­ma­tur­gi är väl­be­kant.

Kerstin Gustafsson om en po­li­ti­kers av­gång

Vi i Kista - - SIDAN 1 -

Så kal­la­des han i me­di­er­na, fö­re det­ta ord­fö­ran­den i Spånga-Tens­ta stads­dels­nämnd. ”De till­skrev mig så myc­ket makt”, sa Awad Her­si och log. ”Otro­ligt. Jag tyc­ker in­te att jag har haft nå­gon makt.”

Vi träf­fa­des någ­ra tim­mar ef­ter att han tving­ats av­gå. Han ver­ka­de lät­tad, och fak­tiskt, vid gott mod. Nu var det över.

”Just när jag skrev un­der bör­ja­de jag fry­sa. Kän­de mig näs­tan sjuk.” Han gjor­de en gri­mas. ”Men nu känns det bätt­re.”

Han stod pall länge. I må­na­der ha­de han en­sam fått för­sva­ra sig mot mäng­der av an­kla­gel­ser. Han påstods ha på­ver­kat ett vitt­ne, men i po­li­sens ut­red­ning står det klart och tyd­ligt att så in­te var fal­let. Det ver­kar in­te spe­la nå­gon roll. Dre­vets dra­ma­tur­gi är väl­be­kant.

Hans två mo­bi­ler ring­de oav­bru­tet. Han knäpp­te bort dem. Just i det här ögon­blic­ket var han lan­dets mest ja­ga­de man. Han såg namn på dis­play­en som till­hör par­ti­kam­ra­ter. ”Han är min vän”, sa han. ”Han var tår­ögd när jag sa hej då.” Men han har in­te för­sva­rat dig? ”Nej, det har han in­te.” In­te en en­da av hans par­tivän­ner har ställt sig bakom ho­nom.

Re­por­ter Kerstin Gustafsson

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.