Plan(t) era för vår­träd­gård

När bla­den skif­tar färg som mest – då är den bäs­ta ti­den att pla­ne­ra för vå­rens träd­gård. Det kan krä­va li­te om­ställ­ning i hu­vu­det – men du kom­mer tac­ka dig själv.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Eri­ka Lin­dén Jans­son

Knappt har de sista blom­mor­na blom­mat in­nan det är dags att tän­ka på näs­ta års växt­lig­het. Det är näm­li­gen nu du läg­ger grun­den för 2017. Un­der vin­tern lig­ger träd­går­den i stilj­te – och som be­kant kom­mer det som göms i snö upp i tö. Gör dig själv en tjänst och gör allt för­ar­be­te re­dan nu – du kom­mer tac­ka dig själv om ett halv­år.

Ta chan­sen att stä­da or­dent­ligt in­nan den rik­ti­ga vin­ter­ky­lan kom­mer. Det är till ex­em­pel väl­digt skönt att ha re­na kru­kor när vå­ren drar i gång. Vis­sa kru­kor kan med för­del ploc­kas in un­der vin­tern, frost­fria kru­kor kan dock stå ute. Stä­da bort ris- och gräs­hö­gar, brä­dor och dy­likt som lig­ger och skrä­par på tom­ten.

Be­hand­la trä­red­ska­pen med im­preg­ne­ran­de ol­ja och töm gräs­klip­pa­ren på ben­sin och ren­gör tänd­stif­ten.

Täck över käns­li­ga väx­ter med tor­ra löv och grankvis­tar, och lägg skydd mot vin­tervä­tan över väx­ter som vill ha det torrt. En te­gel­pan­na el­ler en tjock glas­ski­va på ett par te­gel­ste­nar fun­ge­rar fint som skydd. Skyd­det ska va­ra luf­tigt men sam­ti­digt hind­ra att det reg­nar in på väx­ten.

Har du pe­ren­ner i kru­ka kan du grä­va ner he­la kru­kan (om den är köld­tå­lig) i ra­bat­ten så kla­rar väx­ten vin­tern bätt­re.

Du sitter just nu på ett fa­cit. Hur triv­des din träd­gård i vår och som­mar? Vil­ka väx­ter vi­sa­de sig på sty­va li­nan, vil­ka be­hö­ver li­te mer om­vård­nad, och finns det kanske en li­ten klät­ter­växt som det är dags att sä­ga hej­då till?

Kom ihåg att om nå­got träd ska tas bort är vin­tern bäs­ta tid för fäll­ning då ve­den är torr. Läs på om väx­ter­na du har, och tänk ef­ter hur din träd­gård har fun­ge­rat; med sol­lä­gen, fukt­halt i jor­den, vä­der och vind. Kanske be­hö­ver du ba­ra flyt­ta om li­te?

Det är när träd­går­den tar pa­us som du verk­li­gen kan se vad som kan gö­ras. Som i ett rum där mö­b­ler­na ta­gits ut, kan du un­der hös­ten och vin­tern lät­ta­re se vart du skul­le kun­na sät­ta ut ett bord, vart den där bus­ken du fick av svär­far skul­le kun­na pas­sa in och var­för den där hör­nan känns som ett ha­ve­ri av gre­nar och snår. Ta gär­na bil­der och skis­sa gär­na för hand el­ler på din da­tor.

Of­ta har vå­ren re­dan knac­kat på när man kom­mer till in­sikt om att man vill byg­ga ute­rum, en ny ter­rass el­ler ett växt­hus. Spon­tan­köp när sä­song­en har bör­jat le­der of­ta till långa le­ve­rans­ti­der och va­ror som ta­git slut. Ge­nom att gö­ra en un­ge­fär­lig in­köpslis­ta re­dan nu kan du taj­ma och hand­la när ti­den är all­de­les rätt – och va­ra igång re­dan till första frö­såd­den.

Oli­ka vår­lö­kar blom­mar vid oli­ka tid­punk­ter be­ro­en­de på sort. Sätt lö­kar och knö­lar av oli­ka ar­ter och sor­ter så får du vår­blom­mor från ti­dig vår till sen för­som­mar. Nar­cis­ser, kro­kus, snö­drop­par och hy­a­cin­ter tar läng­re tid på sig att ro­ta sig och be­hö­ver därför plan­te­ras gans­ka ti­digt på hös­ten. Tul­pa­ner där­e­mot kan plan­te­ras se­na­re, näs­tan fram tills det blir tjä­le i mar­ken.

Ta chan­sen att stä­da or­dent­ligt in­nan den rik­ti­ga vin­ter­ky­lan kom­mer. Det är till ex­em­pel väl­digt skönt att ha re­na kru­kor när vå­ren drar i gång.

FOTO: BLOMSTERFRÄMJANDET/HORTENSIA MAGICAL

VAR RE­DO. Njut av många kruk­plan­te­ring­ar un­der hös­ten – men ta ock­så chan­sen att för­be­re­da in­för 2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.