För­sko­lor fi­ra­de FN-da­gen

Bar­nen jub­lar när bal­long­er­na seg­lar iväg upp mot den grå ok­to­ber­him­len. Det är en häls­ning på FN-da­gen från 300 barn i för­sko­lor­na i cen­tra­la Tens­ta. – Vi fi­rar FN-da­gen, pre­cis som vi fi­rar För­sko­lor­nas dag i maj, sä­ger Ka­rin Bylund, för­sko­le­chef för C

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Kerstin Gustafsson

Bar­nen från al­la sex för­sko­lor ström­mar in mot fon­tä­nen på Tensta­gång­en. De har pla­kat med FN:s barn­kon­ven­tions krav på, de bär på flag­gor från oli­ka län­der och någ­ra grup­per barn har FN-log­gan på ett pann­band av pap­per. Vid mik­ro­fo­nen står Ka­rin Bylund. – Är Storm­hat­tens barn här? – Jaaaaa! – Är Gök­bo­ets barn här? – Jaaaa!

Det är sjät­te året i rad som FN-da­gen fi­ras av för­sko­lor­na i cen­tra­la Tens­ta.

– Det är en ro­lig och bra dag, som bå­de barn och per­so­nal tyc­ker om. Det är vik­tigt att syn­lig­gö­ra vårt ar­be­te. Al­la barn går in­te i för­sko­lan här, vi har haft vi­kan­de bar­n­un­der­lag någ­ra år nu.

An­led­ning­ar­na till att fär­re barn sö­ker plats i för­sko­lan är fle­ra, tror Ka­rin Bylund. Ti­di­ga­re fanns en större rör­lig­het, fa­mil­jer­na flyt­ta­de ut och nya barn­fa­mil­jer flyt­ta­de in. Nu för ti­den bor fler kvar och bar­nen väx­er upp.

– Vi har barn i kö, men en del av dem är av­stäng­da för att fa­mil­jen mis­sat in­be­tal­ning­ar ti­di­ga­re. Man kan kom­ma i eko­no­miskt trång­mål, men det är trå­kigt att det ska drab­ba bar­nen.

– Vi ar­be­tar myc­ket med bar­nens rätt till in­fly­tan­de, det be­hö­ver de ha med sig i li­vet och när de bör­jar sko­lan. Vik­tigt är det ock­så att vi ar­be­tar med för­äld­rar­na, gör man det re­dan i för­sko­lan så är det fler för­äld­rar som är ak­ti­va i bar­nens skol­gång.

På bar­nens pla­kat står det ”Jag har rätt att ha det bra”, ”Jag har rätt att le­ka” och ”Al­la barn är vik­ti­ga och jag med”. FN:s kon­ven­tion om bar­nens rät­tig­he­ter finns med i för­sko­lor­nas verk­sam­het.

– Med de äld­re bar­nen bru­kar vi pra­ta om en ar­ti­kel i ta­get. Vi ar­be­tar för att bar­nen ska le­va i en de­mo­kra­tisk verk­lig­het, de har rätt att bli hör- da och al­las åsik­ter ska kom­ma fram.

In­nan bal­long­er­na släpps iväg mot skyn sjung­er al­la bar­nen till­sam­mans. Ilo­na Ta­lap­ka, bi­trä­dan­de för­sko­le­chef, le­der sång­en. ” Till­sam­mans du och jag. Till­sam­mans är vi bra.” All verk­sam­het på tor­get stan­nar av en stund. Många för­bi­pas­se­ran­de stan­nar och lyss­nar, en del fo­to­gra­fe­rar. ”Det blir ba­ra trå­kigt. Om det blir brå­kigt. Vän­ner ska vi va.”

Och så släpps bal­long­er­na iväg. På var­je bal­long häng­er ett li­tet in­plas­tat kort med en häls­ning från bar­nen i Cen­tra­la Tens­ta för­sko­lor. Kor­ten blir som nå­got slags flask­post, el­ler kanske bätt­re bal­long-post, och bar­nen bru­kar få svar.

– Vi har fått hälsningar från Kungs­äng­en och Upp­lands Väs­by, men även från Fin­land och än­da från Bal­ti­kum, sä­ger Ka­rin Bylund.

”Vi ar­be­tar myc­ket med bar­nens rätt till in­fly­tan­de, det be­hö­ver de ha med sig i li­vet och när de bör­jar sko­lan.”

RÄT­TIG­HE­TER. In­för FN-da­gen pra­tar per­so­na­len med bar­nen om de­ras rät­tig­he­ter. Jag har rätt att sä­ga vad jag tyc­ker, står det på skyl­ten.

FOTO: KERSTIN GUSTAFSSON

FI­RAN­DE. För­sko­lor­na i cen­tra­la Tens­ta fi­ra­de FN-da­gen den 24 ok­to­ber. För sjät­te året i rad sam­la­des 300 barn från sex för­sko­lor runt fon­tä­nen och sjöng sång­er.

IN­FLY­TAN­DE. Vi ar­be­tar myc­ket med bar­nens rätt till in­fly­tan­de, sä­ger Ka­rin Bylund, för­sko­le­s­chef för Cen­tra­la Tens­ta för­sko­lor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.