MER Think Big

Vi i Kista - - NYHETER -

är en ide­ell or­ga­ni­sa­tion som ar­be­tar med in­di­vid- och om­rå­des­ut­veck­ling i Sve­ri­ges mil­jon­pro­gram­s­om­rå­den. Ge­men­samt för många av pro­jek­ten är att löp­ning an­vänds som ett red­skap för att nå so­ci­a­la för­bätt­ring­ar. Lö­para­ka­de­min är en re­li­giöst och po­li­tiskt obun­den or­ga­ni­sa­tion, och finns på fle­ra håll i Stock­holm, Gö­te­borg och Mal­mö. De är verk­sam­ma Rin­ke­by-Kis­ta, Tens­ta, Husby och Akal­la.

är en fö­re­läs­nings­se­rie som kost­nads­fritt er­bju­der en möj­lig­het att lyss­na på in­tres­san­ta fö­re­lä­sa­re, som med sin histo­ria kan in­spi­re­ra ung­do­mar att själ­va vå­ga tän­ka stort.

LÖ­PARA­KA­DE­MIN THINK BIG LECTURES

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.