Pro­gram­me­ra i Scratch!

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Är du mel­lan 8 och 16 år och vill lä­ra dig ko­da i pro­gram­met scratch? Då ska du an­mä­la dig till vår höst­lov­s­kurs Pro­gram­me­ra i Scratch. Här träf­fas vi och för­dju­par oss i en­kel kod­ning till­sam­mans. Du be­hö­ver in­te ha någ­ra för­kun­ska­per alls. Vi lär oss till­sam­mans! När? 3 no­vem­ber, kloc­kan 11.45–15.00 (vi bju­der på ma­tigt mel­lan­mål). Var? Kis­ta bib­li­o­tek. Hur? Kur­sen är gra­tis. Du bo­kar plats i for­mu­lä­ret här ne­dan, i bib­li­o­te­kets in­fo­disk el­ler på te­le­fon 08-508 30511 al­ter­na­tivt Kundjänst 08-508 30900. Be­grän­sat an­tal plat­ser. Gra­tis! För att va­ra med be­hö­ver du ha ett bib­li­o­tekskort och ha en e-post­dress. Om du har frå­gor om kur­sen, kom till bib­li­o­te­ket så be­rät­tar vi mer!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.