300 FÖR­E­NING­AR HÅL­LER RENT

Vi i Kista - - SIDAN 1 - FOTO: KERSTIN GUSTAFSSON kerstin.gustafsson@ di­rekt­press.se FOTO: KERSTIN GUSTAFSSON

rent och snyggt” har idag 81 städ-om­rå­den, som stä­das av mer än 150 lo­ka­la för­e­ning­ar. Näs­tan li­ka många för­e­ning­ar del­tar i ut­bild­ning­ar.

fi­nan­sie­ras pro­jek­tet av för­valt­ning­ar­na själ­va. Från och med 2017 finns pla­ner på att in­fö­ra pro­jek­tet i or­di­na­rie verk­sam­het.

”JÄR­VA IDAG STOCKHOLMSVÄRDAR,

stä­da­re med brand­gu­la väs­tar, är en spin-off av pro­jek­tet ”Jär­va rent och snyggt”. Ef­ter ett år har den an­ställ­de kva­li­fi­ce­rat sig för a-kas­sa och kan kom­ma in på ar­bets­mark­na­den.

per­ma­nen­ta grill­plat­ser­na på Jär­va­fäl­tet är ock­så en pro­dukt av ”Jär­va rent och snyggt”.

val­des Bur­han Yil­diz till Stock­holms mil­jö­hjäl­te för sitt or­ga­ni­sa­to­ris­ka mäs­ter­styc­ke ”Jär­va rent och snyggt”. Därför finns det ett mag­no­li­a­träd i Se­ra­fi­mer­par­ken i Stock­holm plan­te­rat till hans ära.

DE 2010

lat upp vec­kor­na mel­lan april och ok­to­ber i tre ti­o­vec­kors­pass. Var­je för­e­ning får fem städ­da­gar var, un­der tio vec­kor. De får sop­säc­kar och plock­täng­er och de mås­te stä­da sam­ma dag var­je gång.

– Vi sy­nar om­rå­de­na, sä­ger Bur­han Yil­diz, för att se att allt sköts or­dent­ligt. De ska dess­utom fyl­la i en check­lis­ta och läm­na sop­säc­kar­na på ett be­stämt stäl­le.

För det får för­e­ning­en en sum­ma i er­sätt­ning, som sätts in på för­e­ning­ens kon­to.

– Ba­ra god­kän­da för­e­ning­ar med or­ga­ni­sa­tions­num­mer från skat­te­ver­ket och eget för­e­nings­kon­to får del­ta. Al­la ut­be­tal­ning­ar sköts av för­valt­ning­en, inga kon­tan­ter finns nå­gon­stans.

som blir över, och in­te får nå­got städ­om­rå­de, får möj­lig­het att ge­nom­fö­ra kur­ser istäl­let. Det finns två ut­bild­ning­ar, som var­je för­e­ning får skic­ka två svensk­ta­lan­de per­so­ner till, där de ut­bil­das till cir­kel­le­da­re. Den ena kur­sen hand­lar om mil­jö; kli­ma­tet, om källsor­te­ring och ener­gi, och hålls av Mil­jö­för­valt­ning­en, For­tum, Stock­holm Vat­ten och Bur­han Yil­diz själv.

Den and­ra ut­bild­ning­en är en ”bo-sko­la” och leds av en ju­rist från ett bo­stads­fö­re­tag, po­li­sen, brand­kå­ren och en BRÅ-sam­ord­na­re. Där re­der man ut vad som är ett första­hands­kon­trakt, att hy­ra i and­ra hand, vad man får ha på bal­kong­en, om al­le­mans­rät­ten och hur man ska age­ra vid en brand, med me­ra.

– De ut­bil­da­de cir­kel­le­dar­na är se­dan rus­ta­de att hål­la eg­na ut­bild­ning­ar på si­na mo­ders­mål i si­na för­e­ning­ar. För en kor­rekt ge­nom­förd kurs, sammanlagt tio träf­far, ut­går en viss er­sätt­ning. in­for­ma­tion. !

Nu kan al­la föd­da åren 1997 – 2000 sö­ka jobb un­der jul­lo­vet. Det gäl­ler unga bo­en­de i Akal­la, Husby, Kis­ta, Rin­ke­by, Spånga och Tens­ta. Kol­la på www.stock­holm.se för mer

De för­e­ning­ar VISS­TE DU ATT ...

UPP­TA­GEN. Bur­han Yil­diz är or­ga­ni­sa­tö­ren bakom pro­jek­tet ”Jär­va rent och snyggt”.

re­gel­bun­det stä­dar si­na om­rå­den, stö­ter på so­por av al­la sor­ter. ”Det kan va­ra ett ox­hu­vud, en va­pen­göm­ma, ke­mi­ka­li­er. Ja, du kan in­te fö­re­stäl­la dig.” Ibland hit­tar de boplat­ser, ak­tu­el­la el­ler över­giv­na, men all­tid otillåt­na.

– Det kan va­ra så myc­ket so­por, att det krävs en last­bil för att fors­la bort. Men det syss­lar in­te vi med, ut­an vi rap­por­te­rar det vi­da­re till Tra­fik­kon­to­rets drift­cen­tral. Det här pro­jek­tet hand­lar egent­li­gen in­te om ren­håll­ning, sä­ger Bur­han Yil­diz, ut­an om att för­änd­ra at­ti­ty­der.

För­e­ning­ar­na, som

Kerstin Gustafsson Kom­mun­full­mäk­ti­ge fö­re­slår att en kon­tors­fas­tig­het vid Jan Sten­becks torg ska om­vand­las till bo­stä­der.

För­sla­get be­står av två möj­li­ga al­ter­na­tiv, på grund av höga bul­ler­ni­vå­er i om­giv­ning­en.

Ett al­ter­na­tiv med i första hand bo­stä­der, cir­ka 710 lä­gen­he­ter, och ett med en bland­ning av bo­stä­der och ho­tell. STORMHATTEN. Det är nam­net på Tenstas älds­ta för­sko­la. Stormhatten bygg­des 1969 och det finns fak­tiskt per­so­nal kvar, som var med från star­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.