Kis­ta slås ihop med Brom­ma och Väl­ling­by?

Vi i Kista - - SIDAN 1 -

Mo­de­ra­ter­na fö­re­slår en re­jäl om­gör­ning av sta­dens sy­stem med lo­ka­la stads­dels­nämn­der.

En­ligt för­sla­get, som finns i par­ti­ets skugg­bud­get i stads­hu­set, skul­le Rin­ke­by-Kis­ta slås ihop med Spång­aTens­ta, Brom­ma och Häs­sel­by-Väl­ling­by och bil­da stads­dels­nämn­den Väs­te­rort med 224 000 in­vå­na­re.

Mo­de­ra­ter­na fö­re­slår en re­jäl om­gör­ning av sta­dens sy­stem med lo­ka­la stads­dels­nämn­der. Brom­ma skul­le slås ihop med Rin­ke­by-Kis­ta, Spånga-Tens­ta och Häs­sel­by-Väl­ling­by och bil­da stads­dels­nämn­den Väs­te­rort med 224 000 in­vå­na­re.

Det är i Mo­de­ra­ter­nas skugg­bud­get som för­sla­get på en ny stads­dels­in­del­ning pre­sen­te­ras. Mo­de­ra­ter­na vill öka lik­vär­dig­he­ten och dra in på ad­mi­nist­ra­tions­kost­na­der och vill att da­gens fjor­ton stads­dels­nämn­der, med till­hö­ran­de för­valt­ning­ar, görs om till fem.

En så­dan re­form skul­le spa­ra sta­den 200 mil­jo­ner kro­nor per år, en­ligt par­ti­et. I den mo­dell som Mo­de­ra­ter­na fö­re­slår be­står den ge­nom­snitt­li­ga stads­de­len av i ge­nom­snitt 175 000 in­vå­na­re per om­rå­de.

De här fram­ti­da stads­dels­nämn­der­na ser Mo­de­ra­ter­na fram­för sig:

Brom­ma förs sam­man med Rin­ke­by-Kis­ta, Spång­aTens­ta och Häs­sel­by-Väl­ling­by och bil­dar stads­dels­nämn­den Väs­te­rort (A) med 224 000 in­vå­na­re och blir störst till ytan.

Det näst störs­ta om­rå­det blir Nor­ra in­nersta­den, be­stå­en­de av Kungs­hol­men, Ös­ter­malm och Norr­malm (B) och be­står av 201 000 in­vå­na­re. Tre av fy­ra bor­ger­li­ga par­ti­er stö­der idén med fär- re stads­de­lar. Om det blir makt­skif­te kan det allt­så bli verk­lig­het.

Mo­de­ra­ter­na me­nar bland an­nat att en cent­ra­li­se­ring vo­re mer kost­nads­ef­fek­tiv, en­ligt eg­na be­räk­ning­ar skul­le det spa­ra 205 mil­jo­ner kro­nor åt sta­den. Men lo­ka­la röd­grö­na po­li­ti­ker är in­te im­po­ne­ra­de. Till ex­em­pel An­na Jo­na­zon (S) i Spånga-Tens­ta ra­tar för­sla­get.

– Det blir ett för stort om­rå­de, det blir in­te han­ter­bart och för med­bor­gar­nas bäs­ta. Vi har till­räck­ligt med ut­ma­ning­ar i om­rå­de­na, ut­an att ut­ö­ka ytan, sä­ger hon.

MP i Väs­te­rort är in­ne på sam­ma spår.

– En spon­tan re­ak­tion är att vi re­dan idag har ett pro­blem med lågt val­del­ta­gan­de och män­ni­skor som in­te kän­ner del­ak­tig­het. Flyt­tar man mak­ten läng­re bort ris­ke­rar det bli vär­re. Sna­ra­re mås­te vi job­ba mer med att se till att be­slu­ten fat­tas nä­ra med­bor­gar­na och att de är med i be­sluts­pro­ces­ser­na, sä­ger Sus An­ders­son (MP) i Spånga-Tens­ta.

Men lo­ka­la mo­de­ra­ter för­sva­rar för­sla­get.

– Större en­he­ter blir mer ro­bus­ta. Att de­mo­kra­tin skul­le för­svin­na är med all re­spekt trams. Det är in­ne­hål­let i det som stads­de­lar­na le­ve­re­rar som räk­nas, sä­ger Ole-Jör­gen Pers­son (M). Andre­as Jen­nische So­fia White El­li­nor Prawitz Stel­la Papapanagiotou

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.