Bo­jan åter till bör­jan

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Kerstin Gustafsson kerstin.gustafsson@di­rekt­press.se

– Kom­mer han här­i­från?

Maisha Khan och Ari­na Ra­hen sitter i en av Film­sta­dens bi­o­sa­long­er i Kis­ta och vän­tar på Bo­jan Djor­d­jics fö­re­drag. Han var först ut i Lö­para­ka­de­mins fö­re­läs­nings­se­rie ”Think Big”.

Maisha och Ari­na går i ni­an i Akalla­sko­lan. De är med i lö­par­pro­gram­met, en del av Lö­para­ka­de­min, och de spring­er or­ga­ni­se­rat två gång­er i vec­kan. Till fö­re­läs­ning­en blev de och he­la grup­pen in­bjud­na. Sa­long­en är full­satt och många är ung­do­mar.

– Jag viss­te att han va­rit fot­bolls­spe­la­re, sä­ger Maisha, men in­te att han kom från Kis­ta.

Jo, Bo­jan Djor­d­jic, väx­te upp i Husby och Kis­ta. Nu är han en av al­la fö­re­lä­sa­re som ska in­spi­re­ra unga män­ni­skor att ”tän­ka stort”.

– Det känns li­te spe­ci­ellt att va­ra till­ba­ka i Kis­ta, sä­ger han. Jag bru­kar ald­rig va­ra ner­vös, men i dag är jag det.

Och så be­rät­tar han sitt livs histo­ria, om hur han och hans fa­milj flyd­de från kri­get i det for­na Ju­go­sla­vi­en och kom till Sve­ri­ge 1992. Bo­jan var tio år.

– Vi kom till Husby, Ber­gen­g­a­tan 4, och li­vet bör­ja­de om på nytt. Utan­för hu­set fanns en grus­plan där ung­ar­na spe­la­de fot­boll.

Till en bör­jan fick in­te Bo­jan va­ra med, ut­an satt bred­vid och tit­ta­de på. – Men jag var bra, så fot­bol­len gav mig en plats. An­nars var jag mest med syr­ran. Vi ha­de inga peng­ar, inga mo­bi­ler och ing­et instagram. – Du sitter i te­ve, sä­ger folk, men de vet in­te vil­ka skor jag har gått i. Det har in­te va­rit en­kelt, det är in­te en­kelt, ni mås­te käm­pa.

Lyss­na på en som vux­it upp i en för­ort. Vi mås­te hjäl­pa varand­ra, in­te spri­da hat.

Bo­jan Djor­dic be­rät­tar om sin spe­lar­kar­riär, från grus­pla­nen i Husby till Va­salunds andra­lag, vi­da­re till BP där han var yngs­te spe­la­ren nå­gon­sin som de­bu­te­ra­de i A-la­get. Han ha­de ryk­te om sig att pra­ta myc­ket och ha­de syn­punk­ter på det mesta.

– Ja, jag var besvär­lig, det är sant, men många gång­er be­höv­de jag ba­ra en kram.

Bo­jan be­rät­tar om da­gen då te­le­fo­nen ring­de hem­ma i Kis­ta. Hans mam­ma trod-

de att nå­gon ringt fel och la­de på. ”Han sa­de att han het­te Alex Fergu­son”, sa hon. Men det var just han, Man­ches­ter Uni­teds världs­be­röm­de trä­na­re. Bo­jan Djor­d­jic fick ett ung­doms­kon­trakt och flyt­ta­de till Eng­land.

– Jag var kung i Kis­ta in­nan jag res­te iväg. Men se­dan blev det tufft, jag måd­de då­ligt och tänk­te åka hem. Un­der de första sex må­na­der­na fick jag in­te spe­la.

Men det vän­de. År 2000 blev han ut­sedd till bäs­te spe­la­re i Man­ches­ter Uni­teds ung­dom­sa­ka­de­mi och de­bu­te­ra­de i Pre­mi­er Le­a­gue som 19-åring.

Se­dan bör­ja­de elän­det. Ska­dor­na av­lös­te varand­ra. Bo­jan åter­vän­de hem för re­ha­bi­li­te­ring.

– Jag ha­de ång­est och var de­pri­me­rad. Man ska in­te va­ra rädd för käns­lor, man kan in­te va­ra hård he­la ti­den. Un­der den här ti­den för­stod jag ock­så vil­ka som var mi­na rik­ti­ga vän­ner.

Han kom till AIK, men ska­dor­na fort­sat­te. Re­hab igen i nio må­na­der.

– Jag har all­tid ha­tat att trä­na, men den här gång­en gjor­de jag var­je öv­ning ex­akt så många gång­er som de sagt åt mig. Det var min sista chans att spe­la fot­boll igen.

Han tog chan­sen och han fick den. 2009 vann han All­svens­kan, Svens­ka Cu­pen och Su­per­cu­pen med AIK. Ef­ter kar­riä­ren har Bo­jan bör­jat trä­na Kis­ta Ga­laxy och Rin­ke­by Uni­ted.

– Jag re­pre­sen­te­rar de här om­rå­de­na, va­re sig ni vill el­ler in­te. Jag tyc­ker ni kan va­ra stol­ta över det. För det är in­te omöj­ligt att lyc­kas, även om jag trod­de det länge. Jag har en röst och den vill jag an­vän­da så att ni ska få det bätt­re än vad jag ha­de.

FOTO: ARKIVBILD

BO­JAN DJOR­D­JIC. Ef­ter spe­lar­kar­riä­ren har Bo­jan bör­jat trä­na Kis­ta Ga­laxy och Rin­ke­by Uni­ted.

FOTO: KERSTIN GUSTAFSSON

FÖRELÄSNING. Maisha Khan och Ari­na Ra­hen var i Kis­ta och lyss­na­de på Bo­jan Djor­d­jic, när han fö­re­läs­te i Lö­para­ka­de­mi­ens fö­re­läs­nings­se­rie Think Big.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.