Di­gi­ta­la första hjäl­pen

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Du kan få hjälp på bå­de so­ma­lis­ka och ara­bis­ka! Drop-in, ing­en för­an­mä­lan. Vi på Tens­ta bib­li­o­tek hjäl­per dig med IT-frå­gor på tors­da­gar mel­lan kloc­kan 15.00 och 16.00. Du kan till ex­em­pel få hjälp med att: An­vän­da e-post, Pro­gram- och fil­han­te­ring, An­vän­da bib­li­o­te­kets e-tjäns­ter, Kom­ma igång med so­ci­a­la me­di­er, lå­na e-böc­ker via surf-och läsplat­ta. Sö­ka in­for­ma­tion, ny­he­ter på In­ter­net. Hjälp kan även fås på ara­bis­ka och so­ma­lis­ka. Väl­kom­men! Plats: Tens­ta bib­li­o­tek.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.