Kis­ta SC hyl­las av Stock­holms fot­bolls­för­bund

Vi i Kista - - SPORT - Jon­ny An­ders­son

Kis­ta Sports Club KFUM snubb­la­de på mål­snö­ret när Stock­holms fot­bolls­för­bund ut­såg årets bäs­ta Barn- och ung­doms­för­e­ning­en.

– Vi har fått hö­ra att det var väl­digt jämnt och svårt för ju­ryn att ut­se en vin­na­re, sä­ger Son­ja ”he­la Akal­las mor­sa” Dousa, som ver­kat som Kis­ta SC­le­da­re i drygt 30 år.

Det är Svens­ka fot­boll­för­bun­det som för tred­je året i rad­vill hyl­la barn-och ung­doms­för­e­ning­ar i an­slut­ning till Fot­bolls­ga­lan. 24 di­strikt ska ta fram en kan­di­dat till fi­na­len i Glo­ben den 21 no­vem­ber. Stock­holms­di­strik­tet ge­nom­för­de en no­mi­ne­rings­pro­cess och in­ter­vju­a­de där­ef­ter fem för­e­ning­ar, varav Kis­ta SC var en. En ju­ry tog se­dan fram en vin- na­re, i år blev det Enske­de IK.

– Vi snubb­la­de på mål­snö­ret, kon­sta­te­rar Son­ja Dousa.

Vad klub­ben fick ef­ter ju­ryns be­slut var ett he­dersom­näm­nan­de som är en lång hyll­ning och bör lä­sas från första rad till sista punkt. StFF lyf­ter bland an­nat fram klub­bens so­ci­a­la en­gage- mang med flyk­ting­mot­tag­ning, språkcafé, pen­sio­närs­ak­ti­vi­te­ter och kvin­no­träf­far som är en­skil­da punk­ter på klubb­pro­gram­met.

– Det är jät­tetrev­ligt och egent­li­gen är det ju in­te för att vin­na pri­ser som klub­ben finns. Vi strä­var ef­ter att gö­ra nå­got bra för al­la, barn som vux­na, sä­ger Son­ja Dousa.

Vi snubb­la­de på mål­snö­ret.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.