Fri­sö­ren stock­hol­mar­na vall­fär­dar till

I Tens­ta cent­rum finns fle­ra fri­ser­sa­long­er, men ba­ra en som näs­tan all­tid har full­satt. Till Al­ma­zas skön­hets­sa­long kom­mer kun­der från he­la Stor­stock­holm för att klip­pa hå­ret el­ler få skäg­get an­sat.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Kerstin Gustafs­son kerstin.gustafs­son@di­rekt­press.se

Det är mitt på da­gen en van­lig tors­dag. Sex fri­sö­rer job­bar hårt, unga män sit­ter på rad och vän­tar på sin tur. – Kom­mer du hit en fre­dag ef­ter­mid­dag, ef­ter job­bet, sä­ger en kil­le, som vän­tar på att bli klippt. Då är det kö långt ut­an­för sa­long­en. Li­ka­dant på lör­da­gar, det är mas­sor med folk här.

Al­la kun­der är män, de fles­ta mel­lan 20 och 40, och många av dem har skägg.

– Jag har en kvinn­lig fri­sör an­ställd ock­så, sä­ger Ab­bas Shi­hab, som äger sa­long­en. Men hon har se­mes­ter just nu. Men de fles­ta kun­der­na är män.

Ab­bas Shi­hab går i sin pap­pas fot­spår. Fa­dern har en sa­long i Bag­dad i Irak, och det var där som Ab­bas bör­ja­de lä­ra sig till fri­sör. Han tyc­ker om sitt yr­ke, han har job­bat se­dan han var fem­ton, men det sli­ter på krop­pen.

– Det svå­ras­te är att stå he­la da­gar­na. Ax­lar och rygg tar stryk.

Ab­bas put­sar av en ung mans nac­ke med en bors­te. Tar bort plast­skyn­ket, som skyd­dar kun­den från av­klipp­ta hårstrån. Dags för näs­ta.

– Jag har job­bat som fri­sör i Tens­ta och Rin­ke­by i tio år, och har många stam­mi­sar. Men den här sa­long­en har jag ba­ra haft se­dan ett år till­ba­ka. Ti­di­ga­re hade jag en sa­long på Tens­ta al­lé.

Ab­bas har fle­ra an­ställ­da. Vad är det vik­ti­gas­te när du an­stäl­ler en fri­sör? – Att de är tek­niskt skick­li­ga.

Fri­sö­rer, i al­la fall dam­fri­sö­rer, bru­kar va­ra som te­ra­peu­ter. De mås­te va­ra duk­ti­ga lyss­na­re. Gäl­ler det för herr­fri­sö­rer ock­så? – Nej, det är in­te som när tje­jer klip­per sig. Kil­lar pra­tar in­te så myc­ket, det går for­ta­re att klip­pa män ock­så.

Många av kun­der­na ver­kar vil­ja ha sam­ma fri­syr. Helt renra­kat i nac­ken och mer hår up­pe på hu­vu­det. Det är vik­tigt att ”fej­da” skar­ven mel­lan ra­kad hud och hår, så över­gång­en in­te är skarp. – Ja, det är mode just nu, sä­ger Ab­bas. Det är in­te ba­ra hå­ret som klipps, och skäg­get som an­sas, hos Al­ma­zas. En av de an­ställ­da put­sar ögon­bryn, och tar bort an­nan oöns­kad be­hå­ring i an­sik­tet, med en tråd. Med en van rö­rel­se, knappt så att ögat hin­ner se vad som hän­der, nop­par han he­la pan­nan på en ung man.

Skäggtren­den ver­kar ha ökat in­tres­set för klas­sis­ka fri­ser­sa­long­er. Har män bli­vit mer få­fänga? – Ja, kanske det, sä­ger Ab­bas Shi­hab och ler.

”Många av kun­der­na ver­kar vil­ja ha sam­ma fri­syr. Helt renra­kat i nac­ken och mer hår up­pe på hu­vu­det.”.

FOTO: KERSTIN GUSTAFS­SON

MODE. De fles­ta unga män ver­kar vil­ja bli klippt på un­ge­fär sam­ma sätt. Qais har job­bat som fri­sör i tio år och är sä­ker på hand.

FULLT. Till Al­ma­zas skön­hets­sa­long i Tens­ta cent­rum re­ser unga män från he­la Stor­stock­holm för att klip­pa hå­ret och an­sa skäg­get.

TREV­LIG. Ab­bas Shi­habs sa­long i Tens­ta cent­rum är omått­ligt po­pu­lär. Jag är trev­lig, sä­ger han, där­för kom­mer folk till­ba­ka.

TRÅDNING. Med van hand tar fri­sö­ren bort hår i Amir No­o­ris an­sik­te. Det går blixt­snabbt och ver­kar in­te allt­för plåg­samt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.