MER Jär­va­lyf­tet

Vi i Kista - - DIREKTPRESS -

JÄR­VA­LYF­TET be­skrivs så här på Stock­holm stads hem­si­da: ”Jär­va­lyf­tet är en lång­sik­tig in­ve­ste­ring för att för­bätt­ra lev­nads­vill­ko­ren i stads­de­lar­na kring Jär­va­fäl­tet: Akal­la, Hjuls­ta, Hus­by, Kis­ta, Rin­ke­by och Tens­ta. Mål­sätt­ning­en är att ge­nom med­ver­kan från bo­en­de och sam­ver­kan med and­ra par­ter ska­pa en po­si­tiv so­ci­al och eko­no­misk ut­veck­ling som gör Jär­va till ett om­rå­de dit många vill flyt­ta – och stan­na kvar. Jär­va­fäl­tet ska ock­så va­ra en mo­tor för till­växt i he­la Stock­holm”.

JAN- ERIK Lind be­rät­ta­de un­der sin fö­re­läs­ning om sam­ar­be­tet mel­lan de bo­en­de, Svens­ka bo­stä­der och po­li­ti­ker i Stock­holms stad, an­gå­en­de hy­res­bo­stä­der i Hus­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.