Till­fäl­lig ord­fö­ran­de i Spånga-Tens­ta

Vi i Kista - - DIREKTPRESS - FOTO: KERSTIN GUSTAFS­SON

– Det är jag som för­de­lar or­det här, och så ska det för­bli!

Ole-Jör­gen Pers­son (M) satt ord­fö­ran­de när Spånga-Tens­ta stads­dels­nämnd hade sitt förs­ta sam­man­trä­de ef­ter för­re ord­fö­ran­den Awad Her­sis av­gång.

frå­gestun­den med med­bor­gar­na vi­sa­de Ole-Jör­gen Pers­son att han tog sin upp­gift på all­var. Han slog hårt i klub­ban och av­bröt vis­sa när­va­ran­de från all­män­he­ten. Frå­gor som rör­de för­re ord­fö­ran­den Awad Her­si tilläts in­te. – Nej, och det står jag för. Si­tu­a­tio­nen i stads­dels­nämn­den är li­te kom­pli­ce­rad, ef­tersom det är ord­fö­ran­den som be­re­der nämnd­mö­te­na och sät­ter dag­ord­ning. Men Ole-Jör­gen Pers­son och al­li­ans­par­ti­er­na har ing­en ma­jo­ri­tet i nämn­den. Even­tu­el­la ären­den som de skul­le vil­ja ta upp, kan de än­då in­te dri­va ige­nom.

– Nej, men det för­änd­rar

Re­dan un­der

NÄMNDORDFÖRANDE. Ole-Jör­gen Pers­son (M) är den som nu­me­ra le­der Spånga-Tenstas stads­dels­nämnds mö­ten. Bred­vid ho­nom, t.h., sit­ter Sus An­ders­son, som är en av kan­di­da­ter­na till pos­ten.

i sak ingenting, sä­ger OleJör­gen Pers­son. Vi har en över­ens­kom­mel­se i Stock­holms stad om att ma­jo­ri­tets­för­hål­lan­de­na in­te ska änd­ras på grund av det här. Jag le­der nämn­dens sam­man­trä­den, det är så det ser ut.

Fram­me på po­di­et, bred­vid Ole-Jör­gen Pers­son, satt Sus An­ders­son (MP). Hon är en av dem som kan­di­de­rar till pos­ten som ny ord­fö­ran­de i stads­dels­nämn­den. I me­dia har hon sagt att hon ”brin­ner för den här stads­de­len”. I nu­lä­get finns ba­ra en an­nan känd kan­di­dat till pos­ten, Man­sur Ja­ma, från Tens­ta. Men vil­ka kan­di­da-

ter som står till val­be­red­ning­ens för­fo­gan­de är okänt.

Va­let av ny kan­di­dat till nämndordförande in­leds på Mil­jö­par­ti­ets med­lemsmö­te ons­da­gen den 23 no­vem­ber. In­te för­rän då står det klart vil­ken kan­di­dat som Mil­jö­par­ti­et fö­re­slår. Va­let på­går se­dan fram till sön­da­gen den 27 no­vem­ber. Kom­mun­full­mäk­ti­ge i Stock­holm ut­ser ord­fö­ran­den i Spånga-Tens­ta stads­dels­nämnd i bör­jan av de­cem­ber, och den per­so­nen till­trä­der for­mellt den 1 ja­nu­a­ri 2017. Kerstin Gustafs­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.