”Van­sin­nigt att an­läg­ga en be­grav­nings­plats just här”

Vi i Kista - - SIDAN 1 - FOTO:PHOTOGRAPHER MI­CHAEL FOLMER

Ny­li­gen god­kän­de en enig stads­bygg­nads­nämnd de­talj­pla­nen för en be­grav­nings­plats vid Gran­holmstop­pen. Men al­la är in­te nöj­da med be­slu­tet. Mats Löf som dri­ver Jär­va Disc­golf­park är fort­satt kritisk till sta­dens pla­ner på den mark han vår­dat i 21 år. – Om­rå­det skul­le in­te se ut som det gör om jag in­te lagt ner tid, ener­gi och peng­ar på att gö­ra Gran­holmstop­pen fin och in­bju­dan­de, sä­ger han.

Stads­bygg­nads­nämn­den har god­känt de­talj­pla­nen för en be­grav­nings­plats vid Gran­holmstop­pen. Be­slu­tet upp­rör Mats Löf, vd och grun­da­re av Jär­va Disc­Golf­Park, men han är in­te för­vå­nad.

I 21 år har Mats Löf haft nytt­jan­de­rätt av Gran­holmstop­pen. Trots att han se­dan 2009 känt till ho­tet, ef­ter att po­li­ti­ker un­der sju år fö­re­språ­kat Hä­gerstalund och ett om­rå­de väs­ter om Gran­holmstop­pen, har Mats ald­rig trott att mar­ken skul­le ex­plo­a­te­ras. Det har gjorts prov­borr­ning­ar och vat­ten­pro­ver som vi­sar att mar­ken är för­o­re­nad.

– Det är ett träsk­om­rå­de, Häs­ta träsk, där man fram till 1974, om jag minns rätt, för­sök­te an­läg­ga en topp för ski­dåk­ning.

Tip­pen skul­le bli top­pen, men mas­sor­na sjönk un­dan och av top­pen, beräknad att bli 75 höjd­me­ter, blev in­tet. I stäl­let for­ma­des läg­re kul­lar.

– Ing­en kan sä­ga vad som finns un­der kul­lar­nas yt­skikt. Jag har ta­lat med någ­ra chauf­fö­rer som tip­pa­de schakt­mas­sor här. Tyd­li­gen dum­pa­des bå­de ett och an­nat mot ex­tra av­gift.

Vad? Färg, vit­va­ror, as­bets, gum­mi?

– Jag vet in­te.

Om det finns mil­jö­far­ligt av­fall i mar­ken är det ett pro­blem. Ett an­nat är att mar­ken är in­sta­bil. Mats Löf pe­kar mot en sän­ka som bli­vit dju­pa­re och dju­pa­re med åren.

– Om­rå­det är ett träsk, så det är ing­et kons­tigt egent­li­gen.

En för Mats Löf smärt­sam de­talj är att Jär­va DGP:s klubb­hus var mö­tes­plats när ar­ki­tekt­täv­ling­en star­ta­de. Där för­rät­ta­des även pris­ut­del­ning­en och vin­nan­de de­talj­pla­nen in­ne­bär att hans livs­verk kan ra­se­ras.

Han med­ger att det lig­ger ho­nom i fa­tet att han vår­dat mar­ken väl. Vin­nan­de de­talj­pla­nen he­ter Öar­na. Des­sa sprid­da Öar, grav­om­rå­den, är i mångt och myc­ket såd­da gräs­om­rå­den som di­sc­gol­fen spe­las på.

– Ba­nans fair­ways, sä­ger Mats Löf syr­ligt.

– Om­rå­det skul­le in­te se ut som det gör om jag in­te lagt ner tid, ener­gi och peng­ar på att gö­ra Gran­holmstop­pen fin och in­bju­dan­de, fort­sät­ter han. Värst är att om­rå­det be­skrivs som be­tes­mark, som att vi in­te fanns här.

Det är med små in­grepp och me­del som han, med hjälp av bro­dern som är land­skaps­ar­ki­tekt, ut­for­mat om­rå­det till en upp­skat­tad park. Park för fla­nö­rer, hundä­ga­re, jog­ga­re och in­te minst di­sc­golf-spe­la­re. När det är som mest tryck, i ju­li, spe­las det om­kring 4 000 run­dor på en må­nad. En ame­ri­kan som spe­la­de ba­nan kal­la­de den för di­sc­gol­fens Au­gus­ta. Au­gus­ta är en av värl­dens mest be­röm­da och ex­klu­si­va golf­ba­nor. Hur bra ba­nan är be­skrivs även av att Eu­ro­pe­an Mas­ters av­görs på Jär­va DGP varan­nat år.

– Man tar död på en fin sport, det finns ing­en ba­na som den­na i Sve­ri­ge. Jag träf­far dag­li­gen män­ni­skor som tyc­ker att det är van­sin­nigt att an­läg­ga en be­grav­nings­plats just här. Och det ogillar tan­ken att be­gra­vas, el­ler be­gra­va an­hö­ri­ga, i för­o­re­nad jord.

– Jag tror fak­tiskt att pro­jek­tet fal­ler på eko­no­mi. För jag fat­tar in­te hur man ska kun­na re­na mar­ken. Och hur man man ska kun­na byg­ga cir­ka fy­ra fem kilo­me­ter mu­rar på en mark som rör sig. Plus vägar, par­ke­ring och bygg­na­der.

Jag tror fak­tiskt att pro­jek­tet fal­ler på eko­no­mi.

Stads­bygg­nads- och kul­tur­bor­gar­rå­det Ro­ger Mo­gert (S) är nöjd med att en enig nämnd fat­tat be­slut. I en press­re­le­a­se mo­ti­ve­rar han be­slu­tet med att Gran­holmstop­pen är bäs­ta plat­sen och att ”ett Stock­holm som väx­er be­hö­ver en ny be­grav­nings­plats”.

Den pro­ble­ma­ti­ken är

känd se­dan många år. Men frå­gan många stäl­ler sig är om in­te Gran­holmstop­pen kan va­ra olämp­ligt ur mil­jö­hän­se­en­de?

Ro­ger Mo­gerts svar på den frå­gan har tid­ning­en

in­te fått. Han var in­te till­gäng­lig för te­le­fon­kom­men­ta­rer i vec­kan.

Stads­bygg­nads­nämn­dens be­slut ska när­mast han­te­ras av kom­mun­full­mäk­ti­ge.

Jon­ny An­ders­son

FOTO: MI­CHAEL FOLMER

PLA­NER. Jär­va Disc­golf­park drivs av Mats Löf. Nu pla­ne­ras det i stäl­let en be­grav­nings­plats på om­rå­det.

SLU­TET NÄ­RA. Jär­va Disc­golf­park drivs av Mats Löf. Nu pla­ne­ras det i stäl­let en be­grav­nings­plats på om­rå­det.

SLU­TET NÄ­RA. Jär­va Disc­golf­park drivs av Mats Löf. Nu pla­ne­ras det i stäl­let en be­grav­nings­plats på om­rå­det.

VÄL­RE­NOM­ME­RAD. Jär­va Disc­golf­park är Sve­ri­ges bäs­ta ba­nor och har ar­ran­ge­rat sto­ra in­ter­na­tio­nel­la täv­ling­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.