In­red­ning för enkla­re var­dag

Det är dags att se ditt hem med kri­tis­ka ögon. Vad fun­kar, vad fun­kar in­te och vad kan du gö­ra för att för­änd­ra?

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Erika Lin­dén Jans­son

Hur många av di­na pry­lar står oan­vän­da? Och hur of­ta le­tar du ef­ter de sa­ker­na du fak­tiskt an­vän­der? Vi le­ver i ett över­flöd av pry­lar och of­ta kö­per vi så­dant vi re­dan har ba­ra för att vi sak­nar koll på vad vi äger. Ge­nom att ska­pa ett bätt­re flö­de ska­par du en lät­ta­re var­dag, och mins­kar stres­sen i ditt liv.

Tum­re­geln är att om du in­te har en över­sikt så be­hö­ver ut­rym­met gås ige­nom. Ren­sa ut det som ska släng­as, skänk det som går och släng res­ten. De pry­lar du in­te be­hö­ver så of­ta finns det näm­li­gen ing­en an­led­ning att hål­la nä­ra.

Sam­la al­la skat­te­pap­per, bar­nens be­tyg, kat­tens för­säk­ring och lik­nan­de i märk­ta box­ar, som se­dan stap­las i en hyl­la el­ler lik­nan­de, gär­na bakom stäng­da dör­rar. Att plö­ja ge­nom 2013 års de­kla­ra­tion var­je gång du le­tar ef­ter te­le­fon­räk­ning­en blir lätt trött­samt, bå­de för de­kla­ra­tio­nen och dig.

Of­ta har vi en så klart bild över hur var­dags­rum, kök, sov­rum och så vi­da­re ska se ut att vi mis­sar i funk­tio­na­li­tet. Kanske är det in­te op­ti­malt att ha en stor hörn­sof­fa när ni knappt sit­ter fram­för tvn? Kän­ner ni gans­ka of­ta, när du nu tän­ker på det, att ni skul­le be­hö­va ett stör­re köks­bord? Tänk ef­ter hur di­na och din fa­miljs el­ler vän­ners be­te­en­de­möns­ter ser ut – och änd­ra se­dan rum­met ef­ter det, i största möj­li­ga grad. Ett var­dags­rum där tv:n står i cent­rum är kanske da­te­rat, när du och di­na rums­kom­pi­sar sit­ter i fy­ra oli­ka hörn med varsin skärm? Kanske hade det va­rit smart att flyt­ta in en ex­tra­säng i sov­rum­met när bar­nen oc­ku­pe­rar säng­en? Vå­ga tänk ut­an­för box­en!

Var­da­gen är i all­ra högs­ta grad le­van­de och för­än­der­lig, och även om vi ibland tror att den pas­se­rar obe­märkt för­bi så sät­ter den de­fi­ni­tivt si­na spår. Of­ta är det vå­ra eg­na, omed­vet­na, krav som gör att var­da­gen ibland känns så evin­ner­ligt svår och lång­dra­gen.

Bygg ett hem som är de­sig­nat för att föl­ja dig och din fa­milj ge­nom li­vet, istäl­let för att ska­pa ett hem som stän­digt krä­ver ploc­ka­de, fe­jan­de och ska­kan­de. När du har ren­sat bort pal­lar­na som du all­tid slår tår­na i, mat­tan som drar till sig fläc­kar och bor­det som du var­je dag mås­te ka­sa dig för­bi kan du istäl­let bör­ja för­bätt­ra hem­met.

Tjoc­ka mat­tor vid säng­en, schäs­long­er att slum­ra i, hem­li­ga fack i mat­bor­det som spa­rar pyss­let un­der mid­da­gen och ut­drag­ba­ra sof­for är ba­ra någ­ra för­slag.

Lyc­ka till!

FOTO: IKEA

PLATS. En vå­nings­säng i var­dags­rum­met ger bar­nen en egen plats (och de vux­na ock­så).

FOTO: IKEA

UR­VAL. Det kanske är svårt att hål­la he­la gar­de­ro­ben så­här snygg, men häng ut di­na fa­vo­rit­plagg så slip­per du le­ta i mor­gon­stres­sen.

FOTO: IKEA

GÖM UN­DAN. För­va­ra ex­tra­täc­ket un­der säng­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.