Ba­ra att gil­la lä­get

Vi i Kista - - DIREKTPRESS - Re­por­ter Kerstin Gustafs­son

Du vet väl att du ba­ra får an­vän­da nässpray i högst tio da­gar, och se­dan mås­te du ta en pa­us?” Bi­trä­det på apo­te­ket i Tens­ta cent­rum ser strängt på mig.

”Jo­visst, det vet jag. Ab­so­lut.” Jag nic­kar och tar flas­kan. Mås­te nog by­ta apo­tek näs­ta gång. Är en miss­bru­ka­re och har se­dan barns­ben haft pro­blem med bi­hålor­na.

Blåst gör mig sjuk. Och blå­ser gör det ju näs­tan jämt i det här lan­det. Seg­ling (in­te för att det har va­rit ak­tu­ellt i min vänkrets) el­ler kö­ra ”nedcab­bat” är ing­et för mig. Nej, nej, året runt har jag jac­ka med hu­va. Ba­ra rik­tigt var­ma som­mar­da­gar kan jag gå runt som al­la and­ra, med hå­ret fladd­ran­de fritt.

Så kom­mer hös­ten. Då är det ba­ra att dra ned mös­san. In­te ro­ligt alls. Mös­san är so­nens av­lag­da, nop­pig och sli­ten. Det finns de som klär i mös­sa. Jag till­hör in­te dem. Men det är ba­ra att gil­la lä­get, an­nars hu­vud­värk.

Så hän­der nå­got ovän­tat. En av mi­na kol­le­ger här på re­dak­tio­nen såg mig i mös­san. Tyck­te up­pen­bar­li­gen så synd om mig så hon er­bjöd sig att stic­ka en ny.

Så­dant gör en rik­tigt glad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.