Po­li­ti­ker­na splitt­ra­de om med­borg­ar­bud­get

In­förs än­då 2017

Vi i Kista - - DIREKTPRESS - Kerstin Gustafs­son

Spånga-Tens­ta stads­dels­nämnd kom­mer att ge­nom­fö­ra en med­borg­ar­bud­get un­der 2017 som ett pi­lot­pro­jekt. Me­ning­en är att en­ga­ge­ra in­vå­nar­na i ut­veck­ling­en av den eg­na stads­de­len ge­nom di­a­log och med­be­stäm­man­de.

I Spånga-Tens­ta upp­ger var fjär­de per­son att de har lågt för­tro­en­de för stads­dels­för­valt­ning­en, en­ligt för­valt­ning­ens tjäns­teut­lå­tan­de. För­hopp­ning­en är att ar­be­tet med en med­borg­ar­bud­get, kopp­lad till ut­veck­ling av stads­mil­jön och trygg­he­ten i om­rå­det, ska öka in­vå­nar­nas en­ga­ge­mang och stär­ka den so­ci­a­la sam­man­håll­ning­en.

Oli­ka grup­per ska dras in i ar­be­tet och de ska dess­utom va­ra med och be­stäm­ma in­rikt­ning och mål för verk­sam­he­ten.

– Vi ser att en med­borg­ar­bud­get kan va­ra ett bra de­mo­k­ra­ti­verk­tyg, sä­ger Sus An­ders­son (MP). När ar­be­tet ge­nom­förs på ett bra sätt in­vol­ve­rar man män­ni­skor, som i nor­ma­la fall in­te del­tar. Man får dem att kän­na att de är en del av den de­mo­kra­tis­ka pro­ces­sen.

Er­fa­ren­he­ter från and­ra län­der vi­sar att ar­be­tet med en med­borg­ar­bud­get ökar män­ni­skors för­tro­en­de för de för­tro­en­de­val­da. När in­vå­nar­na får va­ra med och be­stäm­ma hur pri­o­ri­te­ring­ar­na ska gö­ras ökar dess­utom för­stå­el­sen för svå­rig­he­ter­na att be­dri­va po­li­tik.

– Det hand­lar om att med­bor­gar­na är med och be­stäm­mer, men det är vik­tigt att ha tyd­li­ga ra­mar, sä­ger Sus An­ders­son. Sve­ri­ges kom­mu­ner och lands­ting har sam­lat er­fa­ren­he­ter från ti­di­ga­re pro­jekt, och det är vik­tigt att det är tyd­ligt vad man fat­tar be­slut om och hur be­slu­ten fat­tas. Vi från nämn­den vill ha en hel­hets­bild av vad he­la pro­jek­tet kom­mer att kos­ta.

Det van­li­gas­te är att med­bor­gar­na får va­ra med och be­stäm­ma över en del av bud­ge­ten. De pri­o­ri­te­ring­ar som med­bor­gar­na kom­mer fram till an­vänds se­dan som un­der­lag till po­li­ti­ker­nas be­slut.

Från bör­jan var det me­ning­en att ar­be­tet skul­le in­le­das re­dan i höst, men nu är det 2017 som gäl­ler. Sus An­ders­son ser fram emot ett mer kon­kret för­slag i sam­band med verk­sam­hets­pla­nen näs­ta år.

– Al­la ska ve­ta på för­hand hur för­ut­sätt­ning­ar­na ser ut, an­nars finns det risk att det ska­par fru­stra­tion. Och det vill vi in­te.

Par­ti­er­na i ma­jo­ri­te­ten är eni­ga i frå­gan. Cen­ter­par­ti­et är ock­så po­si­tivt till en med­borg­ar­bud­get, men de öv­ri­ga par­ti­er­na i al­li­an­sen rös­ta­de mot för­sla­get.

– Vi tror, det blir de per­so­ner som är va­na att gö­ra si­na rös­ter hör­da, fram­för allt för­e­nings­va­na per­so­ner, som kom­mer att dri­va sin lin­je, även om det in­te är till för­del för he­la stads­de­len, sä­ger Bengt Por­se­by, (L). Det blir in­te rik­tigt de­mo­kra­tiskt. De här peng­ar­na kan an­vän­das på ett bätt­re sätt.

FOTO: MI­KAEL AN­DERS­SON

EX­EM­PEL. I Upp­lands Väs­by har man an­vänt med­borg­ar­bud­get fle­ra gång­er. Ett re­sul­tat är en parkour­ba­na som med­bor­gar­na va­rit med och ta­git fram.

Sus An­ders­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.