Tens­ta ser­vice­hus stängs

Vi i Kista - - DIREKTPRESS - Kerstin Gustafs­son 070-78 72 077 kerstin.gustafs­son@di­rekt­press.se

Tens­ta ser­vice­hus ska av­veck­las. Fle­ra an­hö­ri­ga till de bo­en­de var när­va­ran­de när Spånga-Tens­ta stads­dels­nämnd fat­ta­de sitt be­slut.

– Vad ska ni gö­ra med dem, som in­te vill flyt­ta? Mar­ga­re­ta Eric­son, för­valt­ning­ens chef för äld­re och funk­tions­ned­sat­ta, sva­ra­de direkt:

– De mås­te flyt­ta oav­sett.

– Vi har haft en di­a­log med bru­kar­na, och det är olyck­ligt om det blir oro i sam­band med en flytt, sä­ger Mar­ga­re­ta Eric­son. Men många vill flyt­ta re­dan nu. Al­la mås­te än­då eva­kue­ras när fas­tig­he­ten re­no­ve­ras.

Det var den 9 sep­tem­ber som de bo­en­de i Tens­ta ser­vice­hus, och de­ras an­hö­ri­ga, fick be­sked om att verk­sam­he­ten ska av­veck­las. Äld­re män­ni­skor som bott i Tens­ta i de­cen­ni­er skul­le tving­as flyt­ta fö­re årets slut. An­led­ning­en sa­des va­ra att de bo­en­de var otryg­ga, bland an­nat ef­tersom kri­mi­nel­la ak­ti­vi­te­ter fö­re­kom­mit i hu­set. En be­skriv­ning av verk­lig­he­ten som var­ken de bo­en­de, el­ler de­ras an­hö­ri­ga, hade märkt el­ler hört ta­las om. Dess­utom skul­le om­fat­ta­de re­no­ve­ring­ar krä­vas för att kun­na dri­va verk­sam­he­ten vi­da­re.

Pro­tes­ter­na mot pla­ner­na på en av­veck­ling av ser­vice­hu­set tog fart. Ar­ton si­dor med nam­nun­der­skrif­ter, sam­man­lagt 450 namn, sam­la­des in på myc­ket kort tid.

Be­slut skul­le ha fat­tats i stads­dels­nämn­den re­dan i sep­tem­ber, men sköts upp ef­tersom MBL-för­hand­ling­ar­na med de be­rör­da fac­ken in­te var kla­ra.

Till sam­man­trä­det den 27 ok­to­ber fö­reslog Bengt Por­se­by (L) skrift­li­gen att nämn­den skul­le av­slå för­valt­ning­ens för­slag till be­slut. Ett av skä­len som an­för­des var att ”de all­var­li­ga pro­blem som pre­sen­te­ras i ären­det in­te har rap­por­te­rats till nämn­den ti­di­ga­re”. Där­för ställs nämn­den inför ett full­bor­dat fak­tum där si­tu­a­tio­nen har tillå­tits bli så då­lig att ”dras­tis­ka åt­gär­der är nöd­vän­di­ga”.

– Jag me­nar, att det bor­de ut­re­das om ser­vice­hu­set bör re­no­ve­ras el­ler flyt­ta till and­ra lo­ka­ler, med sik­te på att ser­vice­hu­set ska fin­nas kvar.

Ären­det kom ti­digt på dag­ord­ning­en och be­slu­tet fat­ta­des en­häl­ligt. Tens­ta ser­vice­hus ska av­veck­las och al­la bo­en­de ska flyt­tas där­i­från. Bengt Por­se­by (L) re­ser­ve­ra­de sig mot be­slu­tet.

Vi i Kis­ta nr 38

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.