Awad Her­si grans­kas

Vi i Kista - - DIREKTPRESS -

Den ex­ter­na gransk­ning­en av Spånga-Tens­ta stads­dels­nämnds för­re ord­fö­ran­de, Awad Her­si (MP), kom­mer att ge­nom­fö­ras, även se­dan han av­gått. Det är re­vi­sions­fir­man

EY, ti­di­ga­re Ernst & Young, som fått upp­dra­get. In­ter­vju­er med de be­rör­da har in­letts och rap­por­ten be­räk­nas va­ra klar om upp till fy­ra vec­kor. Kost­na­den för gransk­ning­en be­ror på hur lång tid ar­be­tet med in­ter­vju­er­na tar. Men en­ligt Fred­rik Ce­der­blom, på Spånga-Tenstas kans­li för kom­mu­ni­ka­tion, hand­lar det om ett par hund­ra tu­sen kro­nor.

Fle­ra oli­ka an­kla­gel­ser har un­der en läng­re tid ano­nymt rik­tats mot Awad Her­si. Han sägs bland an­nat ha ut­ö­vat ”mi­nis­ter­sty­re”, nå­got som han till­ba­ka­vi­sar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.