Jär­va­lyf­tet gav bätt­re sam­ar­be­te

Vi i Kista - - DIREKTPRESS - Jo­nas Carls­son jo­nas.carls­son@di­rekt­press.se

Jan-Erik Lind be­rät­ta­de om de­lar av sin forsk­ning om Jär­va­lyf­tet un­der en sam­man­komst på Hus­by träff ny­li­gen.

– Det fanns ett ”ut­i­från” -per­spek­tiv från po­li­ti­ker. Det var en cent­ra­li­se­rad or­ga­ni­sa­tions­in­rikt­ning när man star­ta­de, sa­de Jan-Erik Lind un­der fö­re­läs­ning­en.

Syf­tet med Jär­va­lyf­tet vision 2030, som an­togs av po­li­ti­ker i mit­ten av 2000-ta­let, är en­ligt Stock­holms stad att för­bätt­ra lev­nads­vill­ko­ren för de bo­en­de i stads­de­lar­na i Jär­va­om­rå­det. Det­ta ska in­ne­bä­ra fler ut­bild­nings­möj­lig­he­ter, fler jobb och att bo­stads­om­rå­den rustas upp.

Jan-Erik Lind rik­ta­de un­der sin fö­re­läs­ning in sig på bo­en­det i Hus­by, och spe­ci­fikt mot hus som äg­des av Svens­ka Bo­stä­der. Det fanns från bör­jan en räds­la hos bo­en­de i Hus­by för att bo­stä­der skul­le ri­vas el­ler lyx­re­no­ve­ras, med en följd att folk skul­le be­hö­va flyt­ta där­i­från på grund av höj­da hy­ror.

Jan-Erik Lind, som har fors­kat om Jär­va­lyf­tet un­der en läng­re tid, sa­de att po­li­ti­ker till en bör­jan, runt år 2006-2007, in­te lyss­na­de på de bo­en­de i om­rå­det.

– Det fanns ett ”ut­i­från”per­spek­tiv från po­li­ti­ker. Det var en cent­ra­li­se­rad or­ga­ni­sa­tions­in­rikt­ning när man star­ta­de, sa­de Jan-Erik Lind un­der fö­re­läs­ning­en.

Men ef­ter någ­ra år så bör­ja­de hy­res­gäs­ter att in­vol­ve­ras mer i Hus­by av Stock­holm stads po­li­ti­ker och bo­stads­bo­la­get Svens­ka bo­stä­der.

– Man bör­ja­de be­hand­la varand­ra lik­vär­digt, me­nar Jan-Erik Lind.

Den här del­ak­tig­he­ten fick ock­så re­sul­tat. Un­der fö­re­läs­ning­en kun­de Jan-Erik Lind vi­sa upp sta­tistik som ty­der på att det blir bätt­re om man lyss­nar på de som bor i hy­res­hu­sen. En så­dan sta­tistik var hy­res­gäs­ters be­döm­ning av för­valt­nings­kva­li­tén. År 2007 låg Di­strikt Jär­va en bit un­der snit­tet hos Svens­ka bo­stä­der. Men 2015 var di­strikt Jär­va och Svens­ka bo­stä­ders snitt näs­tan oskilj­ak­ti­ga. Ett an­nat sätt att ar­be­ta hade eta­ble­rats hos Jär­va­lyf­tets ak­tö­rer.

– Den vik­ti­gas­te för­änd- ring­en är vad som sker i män­ni­skors tan­ke­sätt, me­nar Jan-Erik Lind.

Jan-Erik sam­man­fat­ta­de de bo­en­des in­ställ­ning till Svens­ka bo­stä­der gans­ka bra.

– Det gick från stark miss­tro till nä­ra sam­ar­be­te, sa­de han.

Un­der kväl­len be­rät­ta­de JanErik Lind ock­så att han bo­sat­te sig i Hus­by un­der ti­den

som han fors­ka­de om Jär­va­lyf­tet. Han me­na­de att det­ta gav ho­nom nöd­vän­dig kun­skap han in­te hade kun­nat få på an­nan väg. Men han vill än­då av­stå att kom­men­te­ra det som sker i da­gens Hus­by, ef­tersom han in­te kän­ner sig till­räck­ligt in­satt.

Det fanns ett ”ut­i­från”per­spek­tiv.

FOTO:JO­NAS CARLS­SON

FORS­KA­RE. Jan-Erik Lind pe­ka­de ut ut­veck­ling­en för Jär­va­lyf­tet.

FOTO: JO­NAS CARLS­SON

FOLK­TÄTT. Publi­ken som lyss­na­de på Jan-Erik Lind.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.