1 500 av med job­bet på Erics­son

Vi i Kista - - DIREKTPRESS -

Näs­tan 1500 blir av med job­bet på Erics­son i Kis­ta. To­talt för­svin­ner drygt 3000 an­ställ­da från fö­re­ta­get i he­la lan­det.

De som går fri­vil­ligt kom­mer att er­bju­das av­gångs­ve­der­lag och lön un­der upp­säg­nings­ti­den. Om an­ställ­da in­te vill slu­ta, kom­mer fö­re­ta­get in­le­da en mer ”tving­an­de pro­cess”.

Tre vec­kor har de an­ställ­da på sig att be­stäm­ma sig. Fack­för­bun­det Uni­o­nen, skri­ver på sin hem­si­da att de ”ef­ter stor vån­da” be­slu­tat att ac­cep­te­ra fö­re­ta­gets för­slag.

” Vi är räd­da att det på si­na stäl­len ska fö­re­kom­ma ut­pek­ning av in­di­vi­der som ’ bor­de va­ra fri­vil­li­ga’ trots att det in­te är in­ten­tio­nen”, skri­ver fac­ket, och upp­ma­nar si­na med­lem­mar att rap­por­te­ra om det fö­re­kom­mer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.