Ung­do­mens Hus po­li­san­mält

Vi i Kista - - DIREKTPRESS - Kerstin Gustafs­son

Ung­do­mens Hus i Rin­ke­by har po­li­san­mälts av Räd­da Bar­nen. An­led­ning­en är att det har fö­re­kom­mit ar­ran­ge­ra­de slags­mål mel­lan barn där. Stads­dels­di­rek­tö­ren i Rin­ke­by-Kis­ta, Patrik Derk, har fått kri­tik för att in­te ha age­rat snabbt nog.

– När vi fick an­mä­lan re­a­ge­ra­de vi direkt, sä­ger han. Men vi har träf­fat Räd­da Bar­nen vid fle­ra till­fäl­len och de har in­te sagt nå­got om box­ning­en som ett pro­blem.

Räd­da Bar­nen ar­be­tar med barn i Rin­ke­by och har kon­tak­tats av oro­li­ga för­äld­rar. Oli­ka fil­mer, in­spe­la­de med mo­bil, vi­sar hur unga poj­kar ut­an skydd slåss mot varand­ra i en box­nings­ring. Sam­ti­digt som per­so­na­len står runt om­kring och het­sar dem. Per­so­na­len på fri­tids­går­den an­ses upp­munt­ra en våldskul­tur.

– Jag har full re­spekt för den oro som vi mö­ter, men vi har svårt att age­ra på ryk­ten, sä­ger Patrik Derk. En oro­san­mä­lan läm­na­des for­mellt över till oss först på fre­da­gen. På lör­da­gen gjor­des po­li­san­mä­lan. Sam­ma dag fick jag möj­lig­het att se vi­de­oklip­pet.

– Det här är all­var­li­ga sa­ker, så vi stäng­de box­ning­en. Vi gör nu en in­tern ut­red­ning och vi tar in en ex­tern ut­re­da­re som bör­jar re­dan näs­ta vec­ka.

Barn, för­äld­rar, per­so­nal, och även Räd­da Bar­nen kom­mer att in­ter­vju­as, en­ligt Patrik Derk.

– Så får vi dis­ku­te­ra vad som hänt. Er­fa­ren­he­ten kan vi an­vän­da som en del i ut­veck­ling­en av verk­sam­he­ten. Det gäl­ler ju bå­de ung­do­mar och barn och per­so­nal.

Per­so­nal­chef och verk­sam­hets­chef hade sam­tal med be­rörd per­so­nal direkt. Ing­en av de an­ställ­da har stängts av, istäl­let har mer per­so­nal satts in på fri­tids­går­den.

– Vi fun­de­rar he­la ti­den på hur vi ska ut­veck­la vår verk­sam­het. Men när man gör för­änd­ring­ar finns en sär­skild tågord­ning, det är fack­li­ga för­hand­ling­ar och så­da­na sa­ker. Vi är 1 200 an­ställ­da, det är myc­ket verk­sam­het.

En ano­nym för­äl­der kon­tak­ta­de för­valt­ning­en re­dan för­ra året, och ef­tersom en av de an­ställ­da på Ung­do­mens Hus ti­di­ga­re va­rit dömd. Patrik Derk har ta­git del av den in­for­ma­tio­nen.

– Pre­cis när jag bör­ja­de här fick jag vet­skap om det- ta. Det är ut­rett, di­a­ri­e­fört, inga kons­tig­he­ter och ing­et som döljs. Det är så lätt att fat­ta snab­ba be­slut som ska vi­sa på hand­lings­kraft. Att ploc­ka bort nå­gon är en­kelt, men det är lätt att det blir fel om man in­te har ut­rett och fått fram fak­ta.

Ung­do­mens Hus är öp­pet som van­ligt, men box­ning­en är stängd.

– Det finns en stor oro bland bar­nen att Ung­do­mens hus ska stänga. Men vi stäng­er in­te. De har en na­tio­nell po­e­si­täv­ling där den här vec­kan. Det hän­der myc­ket bra gre­jer där ock­så.

Från Räd­da Bar­nen av­vak­tar man nu po­li­sens ar­be­te.

– Vi har läm­nat in an­mä­lan, for­mellt hand­lar det om miss­tan­ke om brott. Nu får vi se vad som hän­der. Nå­got mer vill vi in­te sä­ga just nu, sä­ger Anders Max­son, press­an­sva­rig på Räd­da Bar­nen.

Räd­da Bar­nen bac­kar ock­så i kri­ti­ken mot de an­sva­ri­ga i stads­de­len. In­for­ma­tio­nen om box­ning­en har in­te förts fram till de an­sva­ri­ga ti­di­ga­re, ut­an det har hand­lat om pro­blem som rör ung­doms­går­dens verk­sam­het i all­män­het.

FOTO: KERSTIN GUSTAFS­SON

AN­MÄLT. Ung­do­mens hus i Rin­ke­by har po­li­san­mälts av Räd­da Bar­nen ef­ter att det fö­re­kom­mit ar­ran­ge­ra­de slags­mål mel­lan barn där.

FOTO: MI­CHAEL FOLMER

AGE­RA­DE? ”Jag har full re­spekt för den oro som vi mö­ter, men vi har svårt att age­ra på ryk­ten”, sä­ger Patrik Derk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.