Kom­mer Bob Dy­lan till Rin­ke­by­sko­lan?

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Kerstin Gustafs­son

– Ja, jag tror att han kom­mer.

Si­nit Be­nin är en av ele­ver­na i Rin­ke­by­sko­lan som vän­tar på Bob Dy­lan, årets No­bel­pris­ta­ga­re i lit­te­ra­tur. Och om han verk­li­gen dy­ker upp, så vän­tar en över­rask­ning. I det tra­di­tio­nel­la lu­ci­a­tå­get kom­mer ele­ver­na sjunga ”Blowing In The Wind” till hans ära.

– Jag ha­de ing­en re­la­tion till Bob Dy­lans mu­sik el­ler tex­ter, sä­ger Gu­nil­la Lund­gren, för­fat­ta­ren som i 28 år va­rit an­sva­rig för ar­be­tet med No­bel­pris­ar­be­tet i Rin­ke­by. Men nu har jag läst så myc­ket om, och av, ho­nom att jag änd­rat mig. Han är verk­li­gen en in­tres­sant po­et och män­ni­ska.

I år fick ele­ver­na i års­kurs 8 an­sö­ka om att del­ta i No­belar­be­tet, som görs un­der lek­tio­ner­na ”ele­vens val”. Fem­ton ele­ver val­des ut och bland dem finns många län­der och språk re­pre­sen­te­ra­de; Pa­les­ti­na, Irak, Eri­trea, Tur­ki­et, So­ma­lia, Bul­ga­ri­en, Gam­bia och roms­ka barn med röt­ter i Po­len, Ryss­land och Spanien.

– Men jag tror de fles­ta är föd­da här, sä­ger Gu­nil­la Lund­gren.

”De­ar Bob Dy­lan! We ho­pe you will come to me­et us!” Så in­leds bre­vet som ele­ver­na har skri­vit till lit­te­ra­tur­pris­ta­ga­ren. Nå­got svar har de in­te fått. Bob Dy­lan har ju in­te ens med­de­lat om han kom­mer till pri­sce­re­mo­nin i Stock­holm. Gu­nil­la Lund­gren för­sö­ker där­för för­be­re­da ele­ver­na på att årets pris­ta­ga­re i lit­te­ra­tur an­tag­li­gen in­te kom­mer.

– Han stack hem­i­från när han var 20, och lif­ta­de till New York. Ing­en fick be­stäm­ma över ho­nom, han vil­le bli mu­si­ker. Idag äls­kar folk ho­nom, de dyr­kar ho­nom, som om han vo­re en Je­sus el­ler en Mu­ham­med. Det är där­för han skyd­dar sig.

Hon fö­re­slår att de ska bju­da in pris­ta­gar­na i me­di­cin, ke­mi och fy­sik ock­så, för sä- ker­hets skull. Så att nå­gon No­bel­pris­ta­ga­re kom­mer till dem än­då.

– Tyc­ker ni det? Bra, då skri­ver jag till No­bel­pris­stif­tel­sen.

Un­der he­la höst­ter­mi­nen har ele­ver­na ri­tat teck­ning­ar som il­lu­stre­rar histo­ri­en om Al­fred No­bel och även Bob Dy­lan finns por­trät­te­rad. De har lyss­nat på hans mu­sik och stu­de­rat någ­ra låttex­ter när­ma­re. Den här da­gen är det ”Got­ta ser­ve so­me­bo­dy” som över­sätts och ana­ly­se­ras i en grupp.

– Vad vill han sä­ga, tror ni, und­rar Gu­nil­la.

– Han tyc­ker, att man ska väl­ja sin egen väg och ta eget an­svar, sä­ger Ma­ria Ver­bit­ski.

– Hans tex­ter är bra, sä­ger Fi­nan Yo­han­nes, han har nå­got att sä­ga.

En an­nan grupp re­so­ne­rar kring freds­pris­ta­ga­ren Ju­an Ma­nu­el San­tos och om si­tu­a­tio­nen i Colom­bia. Och någ­ra ele­ver skri­ver och be­rät­tar om hur det var när No­bel­pri­set i lit­te­ra­tur till­kän­na­gavs. De var näm­li­gen med då.

– Kloc­kan ett kom Sara Da­ni­us ut och då blev det all­de­les tyst, sä­ger Raya Musta­fa. Och pre­cis in­nan hon sa­de Bob Dy­lan var hon tyst en lång stund. Så sa­de hon nam­net och då bör­ja­de al­la pra­ta igen.

Bob Dy­lan själv sa­de först in­te ett knäpp när Svens­ka Aka­de­mi­en till­kän­na­gi­vit att han ut­setts. Men se­dan ring­de

Men om han in­te kom­mer hit tyc­ker jag att han gör ett stort miss­tag. Han bor­de va­ra stolt.

han upp aka­de­mi­ens stän­di­ge sek­re­te­ra­re Sara Da­ni­us och be­rät­ta­de att han ac­cep­te­ra­de pri­set. Kanske har chan­ser­na där­med ökat för att han verk­li­gen kom­mer till Rin­ke­by­sko­lan?

– Nja, han ver­kar en­vis, sä­ger Mi­tat De­mir­ki­ran, som hop­pas att pris­ta­gar­na i fy­sik el­ler ke­mi kom­mer istäl­let.

Men om Bob Dy­lan än­då skul­le kom­ma vän­tar ett lu­ci­a­tåg, en ut­ställ­ning och ett helt häf­te om Al­fred No­bel och om Dy­lan själv. Bar­nen gör allt, skri­ver, ri­tar och för­be­re­der sig no­ga.

– Vi ska sä­ga hej på al­la vå­ra oli­ka språk, sä­ger Mu­na Ab­di­ras­hid, och lä­sa vå­ra eg­na dik­ter.

Någ­ra av ele­ver­na var med i No­belar­be­tet även för­ra året. Emir Er­do­gan var en av dem.

– Jag tyck­te det var li­te bätt­re då, sä­ger han. Det är bätt­re om en kvin­na får pri­set, så det blir mer jäm­likt. Det är så många män som re­dan fått det.

Emir ha­de ba­ra hört nå­gon ”ran­dom” låt av Bob Dy­lan ti­di­ga­re. Han är in­te sär­skilt för­tjust.

– Men om han in­te kom­mer hit tyc­ker jag att han gör ett stort miss­tag. Han bor­de va­ra stolt.

Raya Musta­fa var ock­så med för­ra året, och hon fick träf­fa det årets lit­te­ra­tur­pris­ta­ga­re Svet­la­na Alek­si­je­vitj.

– Jag satt vid sam­ma bord som hen­ne när vi drack té. Vi ha­de för­be­rett oss och ställ­de många frå­gor.

Fe­li­cia Di Fran­ce­sco, Ha­neen Ibra­him, Ma­ria Ver­bit­ski och Raya Musta­fa tyc­ker att No­belar­be­tet har va­rit in­tres­sant. ”Det har va­rit ro­ligt och an­norlun­da” och att de har ”fått myc­ket in­for­ma­tion”. Men de är tvek­sam­ma om de kom­mer att få träf­fa ho­nom.

– Han gör nog som han tyc­ker, sä­ger Fe­li­cia, han ver­kar svår­fång­ad. Men om han kom­mer då ska jag ta en sel­fie med ho­nom!

FÖR­FAT­TA­RE. I 28 år har Gu­nil­la Lund­gren har ta­git emot 21 No­bel­pris­ta­ga­re i lit­te­ra­tur i Rin­ke­by. De år när pris­ta­gar­na själ­va in­te har kom­mit, har de­ras släk­ting­ar kom­mit istäl­let och ta­git emot ele­ver­nas hyll­ning­ar.

HOP­PAS. Fe­li­cia Di Fran­ce­sco, Ha­neen Ibra­him, Ma­ria Ver­bit­ski och Raya Musta­fa hop­pas att Bob Dy­lan kom­mer ut till Rin­ke­by. Men han ver­kar svår­fång­ad,

kon­sta­te­rar de.

DYRKAD. Gu­nil­la Lund­gren lä­ser li­te ur Bob Dy­lans själv­bi­o­gra­fi för de ele­ver i Rin­ke­by­sko­lan, som äg­nat hös­ten åt att var­je vec­ka stu­de­ra Al­fred No­bel, histo­ri­en kring No­bel­pri­set och årets lit­te­ra­tur­pris­ta­ga­re.

ANA­LYS. Ele­ver­na i Rin­ke­by­sko­lan har lyss­nat på Dy­lans sång­er och stu­de­rat fle­ra av lå­tar­na när­ma­re. Den här gång­en hand­lar det om ”Got­ta ser­ve so­me­bo­dy”.

COLOM­BIA. Ele­ver­na dis­ku­te­ra­de si­tu­a­tio­nen i Colom­bia, freds­pris­ta­ga­rens Ju­an Samu­els San­tos hem­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.