Kis­ta BMK ris­ke­rar stå ut­an hall

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Jon­ny An­ders­son

Spånga Bad­min­ton & Boll­cen­ter har jäm­nats med mar­ken och Kis­ta Rac­ket Cen­ter kom­mer att gå sam­ma öde till mö­tes. Ge­men­samt job­bar nu klub­bar­na med ett sam­ar­be­te och för att hal­lar­na ska er­sät­tas av en kom­mu­na­la hall.

– Vi hop­pas att po­li­ti­ker och tjäns­te­män lyss­nar, sä­ger Bo Bjunér.

1982 – fem år ef­ter att ur­sprung­li­ga Kis­ta Cent­rum in­vig­des – gjor­de Bo Bjunér och bad­min­ton en­tré i Kis­ta. Näs­ta år blir det så­le­des 35-års­ju­bi­le­um. Fler ju­bi­le­um lär det in­te bli, i vart fall in­te i fas­tig­he­ten näst­gårds till Kis­ta Cent­rum.

– Jag har kon­trakt till ju­ni 2018, men får för­längt till 2019. Vad som där­ef­ter hän­der åter­står att se, men jag vet att fram­tids­vi­sio­nen är höga bo­stads­hus på tom­ten.

Till följd av si­tu­a­tio­nen har Bo Bjunér och Jo­nas Han­sen, som drev Spånga Bad­min­ton & Boll­cen­ter fram till riv­ning­en i som­ras, in­lett ett sam­ar­be­te. Spång­as med­lem­mar ges i dag möj­lig­het att trä­na i Kis­ta, men ti­der­na är otill­räck­li­ga så Spång­a­klub­bens verk­sam­het är ut­spridd i fle­ra hal­lar.

Bjunér och Han­sen skic­ka­de i april ett brev till po­li­ti­ker och tjäns­te­män där man be­rät­ta­de om två väle­ta­ble­ra­de verk­sam­he­ter och hal­lar med sam­man­lagt 8 000 be­sö­ka­re i vec­kan. To­nen i bre­vet var vän­ligt, vil­ket Bo Bjunér hop­pas får rätt ef­fekt.

– Det var även sak­ligt. När en full­bo­kad hall rivs för­svin­ner en stor sam­hälls­nyt­tig funk­tion. Om två rac­ket­hal­lar för­svin­ner… jag vill in­te ens tän­ka på det.

Li­te rätt träf­fa­de bre­vet, för de har fått träf­fa och ta­la med tjäns­te­män på id­rotts- för­valt­ning­en och ex­plo­a­te­rings­kon­to­ret.

– Men id­rotts­bor­gar­rå­det, Emi­lia Bjuggren (S), kom­mer ju in­te ner och det är hon som sit­ter på en stor del av mak­ten, sä­ger Bo Bjunér.

Bos­se Bjunér har ge­nom åren va­rit ”lo­vad” och er­bju­den and­ra tom­ter Kis­ta. Nu är det mer akut och han vill gär­na se snab­ba besked.

– För spor­tens skull. Jag har dri­vit hall i snart 35 år, sju da­gar i vec­kan. Egent­li­gen är jag pen­sio­när, på väg mot 70, men det klart att jag vill se en er­sätt­nings­hall i Kis­ta in­nan jag ger upp. Bad­min­tons­por­ten är eta- ble­rad här.

– Nu du, sä­ger han och pe­kar mot en­tré­gång­en. Nu kom­mer höst­lov­s­le­di­ga barn och det är all­tid li­ka ro­ligt.

Han ur­säk­tar sitt av­brott och fort­sät­ter.

– Kis­ta Bad­min­ton­klubb fost­rar stän­digt unga ta­lang- er, vi har ett elit­lag med spe­la­re som slåss om SM-tit­lar. Vi job­bar med id­rotts­lyf­tet och har sko­le­le­ver som kom­mer hit på lek­tions­tid. I klub­ben har vi ak­ti­va från 7–80 år, bland an­nat har vi en +75-grupp med 14 spe­la­re.

Vid si­dan av klubb­verk­sam­he­ten har fle­ra fö­re­tag i Kis­ta eg­na bad­min­ton­sek­tio­ner som nytt­jar hal­len. Drab­bas av en fram­ti­da riv­ning gör även squash­spe­la­re, ett gym samt per­so­ner som ar­be­tar som napra­pa­ter, ki­ro­prak­to­rer och sjuk­gym­nas­ter.

Vad sä­ger id­rotts­för­valt­ning­en om att en id­rotts­an­lägg­ning kan för­svin­na sam­ti­digt som be­folk­ning­en i Stock­holm ökar?

– Bå­de in­om nämn­den och för­valt­ning­en är vi med­vet­na om pro­ble­met, sä­ger Fred­rik Måns­son, id­rotts­pla­ne­ra­re på id­rotts­för­valt­ning­en.

– Och vi tit­tar på det här, men det finns i dag inga kon­kre­ta pla­ner på en kom­mu­nal rac­ket­hall.

Dock har ex­plo­a­te­rings­kon­to­ret, som har det sam­la­de an­sva­ret för för­valt­ning och ex­plo­a­te­ring av sta­dens mark, kopp­lats in. Vil­ket gör Bo Bjunér li­te op­ti­mis­tisk.

– Nå­gon har bett ex­plo­a­te­rings­kon­to­ret att tit­ta på möj­li­ga plat­ser för en hall, an­nars kom­mer det väl in­te till mö­ten med oss.

– Jag tyc­ker att det är li­te märk­ligt att det in­te kan byg­gas en kom­mu­nal rac­ket­hall i i Kis­ta/väst­ra Stock­holm, spe­ci­ellt som det har byggts bra an­lägg­ning­ar i Tä­by och Hud­dinge/Sko­gås. Det bor­de fak­tiskt va­ra en kom­mu­nal an­ge­lä­gen­het. Och i Kis­ta be­hö­vas nå­got bra, sä­ger Bo Bjunér.

Jag har dri­vit hall i snart 35 år, sju da­gar i vec­kan.

FOTO:JON­NY AN­DERS­SON

OVISS. Fram­ti­den för Kis­ta bad­min­ton­hall är oviss. Bos­se Bjunér, som dri­ver hal­len, är oro­lig.

FOTO: JON­NY AN­DERS­SON

HÖSTLOVSSKOJ. Ele­ver från Kis­ta Grund­sko­la tes­ta­de bad­min­ton un­der no­vem­ber­lo­vet.

FOTO: JON­NY AN­DERS­SON

ELITSERIEN. Kis­ta BMK har spe­la­re på elit­ni­vå och än­da ner till ny­bör­ja­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.