Unga möt­te blå­ljus-per­so­na­len

Vi i Kista - - SIDAN 1 -

Ny­li­gen sam­la­des ung­do­mar från Jär­va­om­rå­det och blå­ljus­per­so­nal. Må­let är att ska­pa för­stå­el­se för blå­ljus­verk­sam­he­ter och att för­bätt­ra ar­bets­mil­jön i Jär­va­om­rå­det för am­bu­lans­per­so­nal, brand­män och po­li­ser.

Bakom pro­jek­tet står MBU Jär­va (Män­ni­skan bakom uni­for­men). Det är en or­ga­ni­sa­tion som, pre­cis som det lå­ter, för­sö­ker få ung­do­mar att se att det finns en män­ni­ska bakom uni­for­men.

Man för­sö­ker ska­pa en re­la­tion mel­lan blå­ljus­per­so­nal och ung­do­mar för att de ska för­stå att ex­em­pel­vis am­bu­lan­sen är där för att hjäl­pa folk, och för att ung­do­mar in­te ska kas­ta sten. De del­ta­gan­de ung­do­mar­na, som ska va­ra mel­lan 16 och 20 år och in­te ha nå­gon ut- red­ning om sig hos po­li­sen, ska se­dan fö­ra vi­da­re bud­ska­pet till and­ra i om­rå­det.

– Man kastar in­te sten på nå­gon man kän­ner, sä­ger Mou­na El Ma­hr­si, am­bas­sa­dör på MBU och ti­di­ga­re del­ta­ga­re i pro­jek­tet.

Ung­do­mar­na, som är cir­ka tio styc­ken kil­lar och tje­jer, träf­fas fle­ra gång­er un­der året, på oli­ka plat­ser as­so­ci­e­ra­de med blå­ljus­per­so­nal. Just den här gång­en är man på Jo­han­nes brand­sta­tion på Malmskill­nads­ga­tan i Stock­holm, där även SOS-cen­tra­len lig­ger.

Man fick lyss­na på in­spe­la­de SOS-sam­tal, prö­va på hjärt- och lung­rädd­ning samt tit­ta in i en am­bu­lans­bil. Ung­do­mar­na ver­ka­de po­si­ti­va till träf­fen.

– Det är ro­ligt att man får and­ra bil­der av dem (blå­ljus­per­so­na­len). Det är in- tres­sant och man får lä­ra sig myc­ket, sä­ger La­va Sha­rif.

En vill till och med job­ba med job­ba som po­lis, el­ler möj­ligt­vis som SOS-ope­ra­tör, ef­ter att hon fick job­bet be­skri­vet för sig.

– Jag vill själv bli po­lis, men det här lät in­tres­sant ock­så. Jag har all­tid ve­lat ha för­änd­ring­ar i sam­häl­let, sä­ger Baf­rin Ah­med som en mo­ti­ve­ring till si­na yr­kes­dröm­mar.

Me­ning­en är in­te ba­ra att ung­do­mar­na ska få för­stå­el­se för att det blå­ljus­per­so­na­len gör är väl­digt vik­tigt.

Det hand­lar ock­så om att per­so­na­len ska få bätt­re för­stå­el­se för ung­do­mar­na.

Un­der kväl­len upp­stod myc­ket dis­kus­sion kring att vis­sa ung­do­mar, en­ligt si­na eg­na upp­le­vel­ser, in­te tyc­ker att po­lis, brand­män och am­bu­lans syns till­räck­ligt myc­ket i om­rå­de­na, el­ler att man kom­mit ut för sent i nå­got fall.

De an­ställ­da in­om oli­ka blå­ljus-yr­ken som var på plats fick då ex­em­pel­vis för­kla­ra var­för sa­ker ibland kan ta tid, och hur många bi­lar det finns i om­rå­det som kan åka ut på ären­den el­ler larm.

Per­so­na­len vil­le som sagt ha in ung­do­mars åsik­ter. En som de­fi­ni­tivt tyc­ker det är vär­de­fullt att gö­ra det här är Pe­ter Nils­son, brand­man i Kis­ta. Han me­nar att de per­so­ner han lär kän­na här kan han li­ta på, vil­ket kan ska­pa bätt­re re­la­tio­ner mel­lan ho­nom och and­ra bo­en­de i om­rå­det. Han får ock­så myc­ket ener­gi från ung­do­mar­na på träf­far­na.

Jo­nas Carls­son

Man kastar in­te sten på nå­gon man kän­ner.

FOTO: JO­NAS CARLS­SON

DI­A­LOG. Baf­rin Ah­med sam­ta­lar med am­bu­lans­per­so­nal.

FOTO: JO­NAS CARLS­SON

RÄDD­NING. Baf­rin Ah­med och Fe­du­mo Hus­se­in får öva på doc­kor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.