MER Goodsport

Vi i Kista - - REPORTAGE -

GOODSPORT är en stif­tel­se som ver­kar för in­teg­ra­tion ge­nom id­rott.

IN­OM Goodsport är fle­ra pro­fi­ler med ett för­flu­tet in­om id­rott verk­sam­ma, ex­em­pel­vis fot­bolls­spe­lar­na Ste­fan Bär­lin och Alex­an­der Öst­lund.

I SKOL­TRÄF­FEN, som an­ord­nas av Goodsport, träf­fas två klas­ser från två om­rå­den med oli­ka so­ci­a­la för­ut­sätt­ning­ar och har fö­re­läs­ning­ar och hel­dags­ak­ti­vi­te­ter till­sam­mans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.