Or­tens bästa po­et ut­sedd

”Or­tens bästa po­et” är 20-åri­ge Li­ban Ab­du­le från Tens­ta. Det stod klart när täv­ling­en, dit åt­ta po­e­ter från oli­ka för­or­ter i Sve­ri­ge ha­de kva­li­fi­ce­rat sig, av­gjor­des i Ung­do­mens hus i Rin­ke­by i hel­gen. – Det känns fan­tas­tiskt, sä­ger han.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Jo­nas Carls­son jo­nas.carls­son@di­rekt­press.se

Li­ban Ab­du­le pas­sa­de på att ge be­röm åt Iman Ta­la­ba­ni som var mot­stån­da­ren i slut­du­el­len. Han be­skri­ver bud­ska­pet i sin po­e­si som att man ska vå­ga va­ra sig själv och in­te för­sö­ka va­ra nå­gon an­nan.

Li­ban ha­de myc­ket stöd på plats. När hans namn läs­tes upp som vin­na­re ru­sa­de hans vän­ner upp på scen för att gra­tu­le­ra ho­nom. Li­bans sto­re­bror Ah­med Ab­di­rah­man var ock­så glad för sin lil­le­brors vinst.

– Jag är så stolt, det går in­te att be­skri­va, sä­ger han.

Täv­lings­kväl­len på sön­da­gen bör­ja­de med att de åt­ta fi­na­lis­ter­na fick lä­sa upp sin po­e­si i två ron­der.

De fram­för­de of­tast en väl­digt di­rekt po­e­si med myc­ket in­le­vel­se med be­rät­tel­ser om li­vet i för­or­ten i cent­rum, of­ta in­spi­re­ra­de av hip hop-tra­di­tio­nen i fram­fö­ran­det. De tu­sen­tals i publi­ken var i ex­tas och hur­ra- de stän­digt fram si­na fa­vo­ri­ter i täv­ling­en. ” Tio, tio!” var en stän­digt åter­kom­man­de fras i he­ja­ro­pen när po­äng­en skul­le de­las ut och fle­ra fi­na­lis­ter fick ock­så ti­or un­der täv­ling­ens gång.

De två med högst po­äng fick se­dan lä­sa upp ett sista styc­ke var i en slut­du­ell. Det blev allt­så Li­ban Ab­du­le och Iman Ta­la­ba­ni som möt­tes, och där Li­ban gick seg­ran­de ur stri­den.

Bland de som be­döm­de del­ta­gar­na fanns fle­ra kän­di­sar. Den kanske mest kän­de var sång­ers­kan Se­i­na­bo Sey.

– Al­la är så jäv­la grym­ma, var Se­i­na­bo Seys be­röm­man­de ord om del­ta­gar­na.

Bakom hel­gens täv­ling­ar stod Fö­re­na­de för­or­ter som job­bar för unga och kul­tur i för­or­ter­na. Fö­re­na­de för­or­ter gör myc­ket, men den här täv­ling­en är li­te av de­ras flagg­skepp. Sa­nar Sok­han- ran från Fö­re­na­de för­or­ter tyc­ker sig se en trend om vil­ken po­e­si som gäl­ler på täv­ling­en.

– Det som ver­kar ha gått hem i år är att publi­ken ver­kar le­ta ef­ter au­ten­ti­ci­tet. Det ska in­te kän­nas så konst­lat, ut­an va­ra som en rå, osli­pad di­a­mant, sä­ger Sa­nar Sok­han­ran.

FOTO: JO­NAS CARLS­SON

JU­RY. Se­i­na­bo Sey satt i ju­ryn.

FOTO: JO­NAS CARLS­SON

FRAM­TRÄ­DAN­DE. Många po­e­ter var rik­tigt duk­ti­ga med hög ener­gi.

BÄST. Li­ban Ab­du­le från Tens­ta vann.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.