Tsom­bos slu­tar i Akro­po­lis

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Jon­ny An­ders­son

Ef­ter tre suc­cé­sä­song­er tar Gi­an­nis Tsom­bos ett steg till­ba­ka och pri­o­ri­te­rar Li­via fram­för att trä­na Akro­po­lis.

– Det är in­te rätt mot spe­lar­na, klub­ben och min fa­milj att jag fort­sät­ter, sä­ger han.

Gi­an­nis Tsom­bos har tvek­löst gjort av­tryck som fot­bollsträ­na­re för Akro­po­lis IF. Med ett cv som im­po­ne­rar kan han med rak rygg pri­o­ri­te­ra job­bet som id­rotts­lä­ra­re och sin dot­ter Li­via, född den 20 ju­ni och döpt för­ra hel­gen, fram­för fotboll fem-sex da­gar i vec­kan.

– Jag åker till job­bet kvart i sju på mor­nar­na, fort­sät­ter ef­ter en dag på sko­lan till trä­ning­ar och kom­mer i bäs­ta fall hem runt 19.30. Nej, så vill jag in­te ha det, sä­ger den av­gå­en­de trä­na­ren.

2013 ge­nom­gick Gi­an­nis Tsom­bos sin sjun­de knäo­pe­ra­tion. Han ha­de då hun­nit gö­ra åt­ta mål på nio mat­cher och var en nyc­kel­pjäs i Akro­po­lis. Ef­ter ope­ra­tio­nen vil­le han hjäl­pa till och fick en roll som as­si­ste­ran­de un­der hös­ten.

2014 blev han trä­na­re.

– Vad som fa­sci­ne­rat mig är att han är så cool. Jag är hans mot­pol, för han blir ald­rig ner­vös och fat­tar inga för­has­ta­de be­slut. Ga­let, sä­ger Johan Blom­berg, as­si­ste­ran­de trä­na­re i Jär­va­klub­ben.

Helt oprö­vad som hu­vud­trä­na­re tog Gi­an­nis Tsom­bos till­ba­ka klub­ben till Di­vi­sion 1. Han ha­de gjort sto­ra för­änd­ring­ar i trup­pen. Och för­bju­dit in­lägg.

– Jo, för­bju­dit, sä­ger han med ef­ter­tryck. Jag blev för­ban­nad om spe­lar­na slog in­lägg på trä­ning el­ler match. Vi ha­de and­ra spelar­ty­per, tek­nis­ka spe­la­re och in­spel och in­stick är nå­got an­nat än in­lägg.

Den sä­song­en gjor­de Akro­po­lis mer mål än van­ligt och släpp­te in minst mål av al­la i he­la Sve­ri­ge.

Han kal­lar det ”publik­fri­an­de fotboll” ut­an att lå­ta kax­ig el­ler pre­ten­tiös.

Publik­fri­e­ri­et kun­de in­te fullt ut prak­ti­se­ras i Di­vi­sion 1, men 2015 blev än­då en oa­nad fram­gång. La­get slu­ta­de tvåa och kva­la­de till su­pe­ret­tan mot Frej.

– Vi var in­te så långt ifrån att kva­la oss upp. Vi ha­de li­te tur med att få in rätt spe­la­re, som Hen­rik Löf­kvist.

Löf­kvist var en av många som för­svann till i år. Akro­po­lis tap­pa­de he­la 14 spe­la­re, än­då blev 2016 ett nytt topp­år sett till att BP och Va­salund var out­stan­ding i top­pen. Med Akro­po­lis som trea.

– Klart att jag är nöjd med de tre åren, än­då är jag ald­rig rik­tigt nöjd. Vi kun­de ta­git BP el­ler Va­salund i nå­got av mö­te­na.

Och med pla­ce­rings­ra­den 1-2-3 ger du dig?

– Ja, för nu i al­la fall. Och jag kan sä­ga att Akro­po­lis är en för­e­ning som kom­mer att gå vi­da­re och stå stark, till­läg­ger Gi­an­nis Tsom­bos.

Vem som er­sät­ter Tsom­bos har sport­che­fen Ge­or­gi­os Go­gas ing­et svar på i dag.

Klart att jag är nöjd med de tre åren, än­då är jag ald­rig rik­tigt nöjd.

FO­TO: AN­DERS EK­STRÖM

TRE. Det blev tre sä­song­er som trä­na­re i Akro­po­lis IF för Tsom­bos.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.