Dags­ljus pig­gar upp på job­bet

Trött på job­bet? El­ler blir du trött av din ar­bets­plats? Be­lys­ning­en på kon­to­ret kan ha stor in­ver­kan på di­na pre­sta­tio­ner – och din häl­sa, vi­sar ny forsk­ning från LTH.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Eri­ka Lin­dén Jans­son

Att vi trivs bätt­re i lju­sa mil­jö­er är kanske ing­en ny­het. Vi känner oss pig­ga­re, mind­re då­si­ga och det kan även på­ver­ka vår för­må­ga att kun­na som­na gott på kväl­lar­na. Ma­rie-Clau­de Dubo­is är mil­jö­spe­ci­a­list på White ar­ki­tek­ter och do­cent på in­sti­tu­tio­nen för ar­ki­tek­tur och byggd miljö på Lunds Tek­nis­ka Hög­sko­la, LTH. Hen­nes forsk­ning hand­lar till stor del om lju­sets be­ty­del­se för män­ni­skor i bo­stä­der och på ar­bets­plat­ser. Ma­rie-Clau­de Dubo­is har kun­nat kon­sta­te­ra att en rik­lig mängd dags­ljus och när­het till na­tu­ren of­ta har ett högt vär­de för de an­ställ­da. Det mins­kar stress, ger fär­re häl­so­re­la­te­ra­de be­svär och vi­sar tyd­li­ga te­ra­peu­tis­ka ef­fek­ter för till­frisk­nan­de ef­ter sjuk­dom.

– Föns­ter som släp­per in myc­ket ljus ger en sorts mind­ful­ness-effekt då vi mår bra av att kun­na se ut i na­tu­ren, be­rät­tar Ma­rie-Clau­de Dubo­is. Vårt ur­sprung är där­i­från och vi upp­le­ver trygg­het av den. Vi är in­te an­pas­sa­de att le­va in­om­hus, så där­för blir gla­set ett slags mem­bran som upp­hä­ver och upp­lö­ser grän­sen mel­lan in­ne och ute.

Ti­di­ga­re forsk­ning, som in­rik­tar sig på dags­ljus och häl­sa, vi­sar att god till­för­sel av dags­ljus för­kor­tar pa­ti­en­ters vård­tid och även krav på smärt­lind­ring.

– Det finns stu­di­er som vi­sar att dags­lju­set har en des­in­fi­ce­ran­de egen­skap, vil­ket man bor­de ta på all­var i mo­der­na ti­der där vi käm­par med re­si­sten­ta bak­te­ri­er och mins­ka­de effekt av an­ti­bi­o­ti­ka, fort­sät­ter Ma­rie-Clau­de Dubo­is. And­ra forsk­nings­stu­di­er rap­por­te­rar ef­fek­ter av dags­ljus som snab­ba­re åter­hämt­ning från de­pres­sion, minsk­ning av fet­ma och mins­kad risk för hjärt­sjuk­do­mar.

Om man ser sa­ken ur ett krasst fö­re­tagse­ko­no­miskt per­spek­tiv är pro­duk­ti­vi­te­ten vik­ti­ga­re än ener­gi­an­vänd­ning­en. Re­la­tio­nen bygg- och drift­kost­nad kont­ra per­so­nal­kost­nad är 10 re­spek­ti­ve 80 pro­cent. Men ge­nom att an­vän­da sig av det na­tur­li­ga dags­lju­set kan man ska­pa en win-win-si­tu­a­tion.

– En stu­die vi­sar att tak­föns­ter istäl­let för lampor öka­de för­sälj­ning­en för fö­re­ta­get med minst 15 pro­cent. Att dags­ljus se­dan är mer ener­gi­ef­fek­tivt än be­lys­ning är ju yt­ter­li­ga­re ett plus. Dess­utom ska man nog in­te för­ringa den tro och käns­la män­ni­skor har av att det är nyt­ti­ga­re att job­ba i dags­ljus, det är en slags psy­ko­lo­gisk komfort, av­slu­tar Ma­rie-Clau­de Dubo­is. Det är in­te nå­gon slump el­ler en­bart en ar­ki­tek­to­nisk idé att fle­ra mo­der­na sjuk­hus in­ne­hål­ler val av glas för stort dags­ljusin­släpp.

Föns­ter som släp­per in myc­ket ljus ger en sorts mind­ful­ness-effekt då vi mår bra av att kun­na se ut i na­tu­ren.

ENERGISPARANDE. Tak­föns­ter i stäl­let för lampor spa­rar på ener­gi­för­bruk­ning­en.

PSY­KO­LO­GISK KOMFORT. En ljus ar­bets­plats gör dig pig­ga­re och fris­ka­re – och ökar pro­duk­ti­vi­te­ten.

FO­TO: MOSTPHOTOS

LJUST HEM. Myc­ket dags­ljus hem­ma kan ock­så hjäl­pa dig att kopp­la av.

FO­TO: NORDSJÖ

NATURVYER. Sto­ra föns­ter som släp­per in ljus får dig att må bra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.