The Vo­ice of Tenstas nya pro­jekt

– Ung­do­mar som väx­er upp i or­ten sak­nar en plats för dröm­mar, sä­ger Alex Nga­bo, de får säl­lan en chans att vi­sa vil­ka de är. Vå­ra klas­ser har gått ut på det, att hit­ta den där per­so­nen, vem hon el­ler han egent­li­gen är. Det är Alex, till­sam­mans med Je­a­net

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Kerstin Gustafs­son kerstin.gustafs­son@di­rekt­press.se

The Vo­ice of Tens­ta grun­da­des av Je­a­net­te och Alex Nga­bo 2011. Det är en ide­ell för­e­ning, som vill gö­ra Tens­ta och he­la Jär­va till en bätt­re plats att le­va och bo på. De tar ini­ti­a­tiv till oli­ka kul­tu­rel­la ak­ti­vi­te­ter, som dans, mu­sik och me­dia.

– Allt bör­ja­de 2011, ett år med en mas­sa kri­mi­na­li­tet, knark och mord här i om­rå­det, sä­ger Je­a­net­te Nga­bo. Vi har barn, så vi kän­de att vi mås­te gö­ra nå­got.

Alex är mu­si­ker. och har de rät­ta kon­tak­ter­na, där­för tog de ini­ti­a­tiv till att an­ord­na en kon­sert mot vål­det.

– Vi trod­de det skul­le gå lätt, sä­ger Je­a­net­te, men vi märk­te att när man vill gö­ra nå­got bra, kan det va­ra svårt att få stöd. Vi stöt­te på mot­stånd.

The Vo­ice of Tens­ta ord­na­de oli­ka ”open mic events” på oli­ka platser ut­om­hus i stäl- let, ett slags öp­pen scen för den som vill sä­ga nå­got. Det är ett sätt att nå ut till in­vå­nar­na, och de har ar­be­tat på det vi­set se­dan dess i om­rå­det. De har va­rit med och ar­ran­ge­rat ung­doms­fes­ti­va­len un­der Tens­ta mark­nad i fle­ra år, och va­rit ak­ti­va vid fle­ra ak­tio­ner i Jär­va.

I som­ras ha­de de även ett samarbete med stads­dels­för­valt­ning­en, då The vo­ice of Tens­ta var med och ar­ran­ge­ra­de ett na­tio­nal­dags­fi­ran­de ute vid Eg­ge­by Gård.

Un­der hös­ten har The Vo­ice of Tens­ta haft ett samarbete med Tens­ta gym­na­si­um. De har haft en verk­sam­het, som ingick som en del av un­der­vis­ning­en, med en av klas­ser­na ny­an­län­da ung­do­mar som går i sko­lan.

– Ef­ter fem vec­kor såg vi en så­dan för­änd­ring, sä­ger Je­a­net­te Nga­bo. Från bör­jan var de al­la bly­ga att pra­ta, och när nå­gon gjor­de det fnis­sa­de de and­ra. Men vi ploc­ka­de av dem mo­bi­ler­na, så att de kun­de kon­cen­tre­ra sig, och gjor­de en del sam­ar­betsöv­ning­ar. Stäm­ning­en blev helt an­norlun­da.

Ele­ver­na har fått trä­na på att ta­la in­för klas­sen, nå­got som vi­sa­de sig va­ra en ut­ma­ning. De dis­ku­te­ra­de va­nor och ovanor, kom­mer att gö­ra stu­die­be­sök och trä­na på job­bin­ter­vju­er.

– Kom­mer du från Tens­ta, mås­te du va­ra dub­belt så bra, sä­ger Alex Nga­bo. Så är det.

The Vo­ice of Tens­ta har en egen stu­dio, där ung­do­mar­na har fått sjunga, rap­pa och sä­ga sin me­ning. De har en egen web­sajt, www.or­tens­rost.com – som sän­der re­gel­bun­det.

– Vi vill att vår verk­sam­het ska bli nå­got be­stän­digt, sä­ger Alex Nga­bo. Här star­tas he­la ti­den nya pro­jekt, de dy­ker upp och för­svin­ner li­ka fort igen. Vi stan­nar kvar.

FO­TO: PRI­VAT

IN­TRO­DUK­TION. Un­der hös­ten har The Vo­ice of Tens­ta haft ett samarbete med Tens­ta gym­na­si­um och ar­be­tat med någ­ra av in­tro­duk­tions­klas­ser­na som går där.

FO­TO: PRI­VAT

RADIO. The Vo­ice of Tens­ta har en egen stu­dio där de re­gel­bun­det sän­der in­ter­netra­dio un­der nam­net Or­tens röst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.