Fram­ti­dens för­sko­la in­vigd

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Jonas Carls­son jonas.carls­son@di­rekt­press.se

Det var fest­stäm­ning på för­sko­lan Bergs­går­den på Bred­by­plan i Rin­ke­by ny­li­gen. Då in­vig­des en spe­ci­ell för­sko­la, rentav tänkt som fram­ti­dens för­sko­la.

– Det känns un­der­bart. Vi fick fint vä­der ock­så, sä­ger för­sko­le­che­fen Ra­zi­eh Ze­i­nod­din.

Re­pre­sen­tan­ter från det kom­mu­na­la skol­fas­tig­hets­fö­re­ta­get Si­sab, för­sko­le­per- so­nal, för­äld­rar och barn var på plats för in­vig­ning­en på för­sko­lan som har va­rit i drift i någ­ra må­na­der.

Själv­klart fick bar­nen klip­pa ban­det som gjor­de klart att för­sko­lan var of­fi­ci­ellt in­vigd. Bar­nen klipp­te även ett rött band som in­vig­de fle­ra konst­verk av Han­na Nils­son.

Des­sa be­stod av varsin bak­grund med oli­ka sor­ters sten de­ko­re­ra­de med bok- stä­ver från värl­dens al­la hörn.

För­sko­lan är den elf­te för­sko­lan i Stock­holms­om­rå­det som går un­der be­teck­ning­en ”Fram­ti­dens för­sko­la”. Ex­te­ri­ö­ren och färg­sätt­ning­en kan se an­norlun­da ut, men plan­lös­ning­en är den­sam­ma i al­la ”Fram­ti­dens för­sko­lor” och finns för cir­ka 100, 120 el­ler 160 per­so­ner.

Po­äng­en med stan­dar­di­se­ring­en är att man kan hal­ve- ra bygg- och pro­cess­tid ut­an att he­la ti­den bör­ja på ett nytt vitt ark. Dess­utom ska man be­hål­la kva­li­tet och mil­jökrav. Det lär bli fler så­da­na här för­sko­lor.

– Vi kom­mer byg­ga jät­te­många så­da­na här, sä­ger Per Bac­ke, fas­tig­hets­chef norr på Si­sab.

För­sko­lan Bergs­går­den har plats för cir­ka 100 barn och har sex av­del­ning­ar.

FO­TO: JONAS CARLS­SON

PRE­SENT.

Per Bac­ke från SI­SAB över­räc­ker en pre­sent till för­sko­lan och för­sko­le­che­fen Ra­zi­eh Ze­i­nod­din.

GLÄD­JE. Det var det på för­sko­lan Bergs­går­den un­der in­vig­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.