Ny tech-gård ska loc­ka unga

Vi i Kista - - SIDAN 1 - FO­TO: DANIEL EIDHAGEN

2015 kom ung­do­mar från Spånga-Tens­ta med för­sla­get att in­fö­ra en hög­tek­no­lo­gisk fri­tids­gård. Nu job­bar top­pen in­om forsk­ning, po­li­tik och nä­rings­liv med att för­verk­li­ga för­sla­get.

Som­ma­ren 2015 fick 13 som­mar­job­ban­de ung­do­mar i Spånga-Tens­ta upp­gif­ten att kom­ma på ett sätt att sam­man­fö­ra in­for­ma­tions- och kom­mu­ni­ka­tions­tek­nik­fö­re­ta­gen i Kis­ta med ung­do­mar­na i Jär­va. En av dem som ingick i grup­pen, kal­lad Ung­doms­kom­mis­sio­nen, var Ju­sty­na Me­lek från Spånga.

– Vi ha­de mas­sa works­hops och frå­ga­de unga i om­rå­det om de var tek­nik­in­tres­se­ra­de och de sa ”jag vet in­te”. När vi frå­ga­de om de kun­de tän­ka sig att job­ba med tek­nik sa de att de in­te viss­te ef­tersom de ald­rig tes­tat. Vi fun­de­ra­de på hur vi kan få dem att pro­va. Det var så vi kom på att idén att ha en tek­nik­gård, sä­ger hon.

Stads­de­len ut­red­de idén och en möj­lig lo­kal har pe­kats ut i Tens­ta torn. På se- nas­te mö­tet i Spånga-Tens­ta stads­dels­nämnd fat­ta­des be­slu­tet att tech-går­den ska bli verk­lig­het.

För att fler ska få an­vänd­ning av re­sur­ser­na har mål­grup­pen ock­så bred­dats.

– För att in­te ha dyr utrustning stå­en­de oan­vänd un­der dag­tid när de unga är i sko­lan vill vi till­gäng­lig­gö­ra lo­ka­ler­na för al­la mål­grup­per som har be­hov. Till ex­em­pel ska en ar­bets­lös kvin­na kun­na kom­ma in och gö­ra ett cv, sä­ger Dit­te Westin, stads­ut­veck­lings­chef i Spånga-Tens­ta.

Ex­per­ter från nä­rings­liv, forsk­ning och po­li­tik, som al­la in­går i ett samarbete kring di­gi­tal ut­veck­ling i Stock­holm, har in­vol­ve­rats i går­den.

– I Kis­ta har du världs­le­dan­de forsk­ning, på and­ra si­dan Jär­va­fäl­tet har du många som brot­tas med pro-

blem. Många unga hit­tar in­te till ma­te­ma­ti­ken och na­turäm­ne­na. Det är nå­gon form av vall­grav dä­re­mel­lan. Det gäl­ler att få ihop de här två värl­dar­na. Ett förs­ta steg är att för­verk­li­ga en tech-gård där sam­häl­let, ung­do­mar, in­du­strin och fors­ka­re kan sam­ar­be­ta. Tänk om du kan in­spi­re­ra unga att plug­ga vi­da­re, då har du ska­pat nå­got so­ci­alt håll­bart, sä­ger Gun­nar Björk­man, in­no­va­tions­di­rek­tör i Stock­holms stad.

So­fia White

I Kis­ta har du världs­le­dan­de forsk­ning, på and­ra si­dan Jär­va­fäl­tet har du många som brot­tas med pro­blem.

VILL FÖR­BÄTT­RA. Ung­doms­kom­mis­sio­nen 2015 kom på idén att in­fö­ra en tech-gård i stads­de­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.