Nya lä­gen­he­ter i Tens­ta

Vi i Kista - - SIDAN 1 -

– Vi mär­ker av ett jät­testort in­tres­se av att byg­ga ute i Tens­ta. Vi får så många an­sök­ning­ar att vi nog mås­te an­stäl­la fler hand­läg­ga­re för att hin­na med. Pro­jekt, som re­dan har fär­dig bygg­plan:

Brän­ninge 1 – skra­pan i Tens­ta cent­rum på 18 vå­ning­ar med 243 stu­dent­bo­stä­der. In­vig­ning un­der förs­ta kvar­ta­let 2017.

Hyp­pinge-Ri­singe – fler­bo­stads­hus med cir­ka 190 lä­gen­he­ter, varav någ­ra rad­hus. De­talj­plan an­togs i ok­to­ber.

Bygg­pro­jekt på gång i Tens­ta:

Le­dinge 1 – sju punkt­hus med sex vå­ning­ar, sam­man­lagt 170 lä­gen­he­ter, byggs där Bus­sen­hus­sko­lan låg ti­di­ga­re. Konst­gräs­pla­nen och bas­ket­pla­nen, som upp­rusta­des 2015, kom­mer fin­nas kvar.

Ten­sta­ter­ras­sen – vid Tens­ta vat­ten­torn pla­ne­ras en över­däck­ning av E18. Där kom­mer 385 lä­gen­he­ter byg­gas, varav 300 blir bo­stads­rät­ter (de är de en­da bostads­rät­ter­na som pla­ne­ras) 15 hy­res­rät­ter och 70 vård­lä­gen­he­ter.

Där tun­neln över E18 tar slut kom­mer ett par­ke­rings­hus byg­gas, som även kom­mer ut­gö­ra bul­ler­skydd mot mo­tor­le­den.

– Vi har runt tu­sen lä­gen­he­ter på gång, sä­ger Per-Eric Sil­je­stam. Tens­ta lig­ger 20 mi­nu­ter med tun­nel­ba­nan från ci­ty. Det är många som vill byg­ga och tjä­na peng­ar där.

FO­TO: WHITE AR­KI­TEK­TER

BYGG­PLA­NER. Där Bus­sen­hus­sko­lan låg pla­ne­rar man nu att byg­ga lä­gen­he­ter. Konst­gräs­pla­nen och bas­ket­pla­nen kom­mer att fin­nas kvar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.