I den­na hår­da tid

Vi i Kista - - HEJ KISTA - Kerstin Gustafs­son Re­por­ter

Det är lätt att kän­na sig upp­gi­ven. Världs­lä­get gör ing­en män­ni­ska glad, med krig och mil­jo­ner män­ni­skor på flykt. Det ena lan­det ef­ter det and­ra ver­kar få re­ge­ring­ar och pre­si­den­ter, som kan gö­ra vem som helst liv­rädd. El­ler få, för­res­ten, de väljs av fol­ket i val, som i stort sett be­trak­tas som de­mo­kra­tis­ka. Hur är det möj­ligt?

Chefre­dak­tö­ren på lan­dets mal­li­gas­te morgon­tid­ning (Guil­lous ut­tryck) tyc­ker det är dags att slu­ta dep­pa och i stäl­let bör­ja käm­pa för de­mo­kra­tin. Så långt hål­ler jag med ho­nom. Han tyc­ker det är dags att en­ga­ge­ra sig, och jag hål­ler fort­fa­ran­de med. Men se­dan tror han att det hand­lar om att ”ta för sig på de di­gi­ta­la are­nor­na”. Då får jag näs­tan dån­dim­pen! Som om stri­den skul­le stå i so­ci­a­la me­di­er. När det i stäl­let bor­de hand­la om kon­kre­ta re­for­mer som ger män­ni­skor bo­stä­der och ett ar­be­te att gå till.

Mitt jobb i Jär­va hand­lar in­te myc­ket om twit­ter, ut­an om mo­bi­li­se­ring, mö­ten, de­mon­stra­tio­ner och hög­ljud­da pro­tes­ter. Och vet ni, jag tror att det är vägen fram­åt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.