”Vi har mo­dell med fri­vil­lig re­no­ve­ring”

Vi i Kista - - NYHETER - Kerstin Gustafs­son 070-78 72 077 kerstin.gustafs­son@ di­rekt­press.se

I Jär­va har drygt 200 av D. Car­ne­gi­es lä­gen­he­ter re­no­ve­rats och den ny­re­no­ve­ra­de lä­gen­he­ten på Ber­gen­g­a­tan 6 är en fräsch två­rum­ma­re. Mö­ble­rad och staj­lad som ett ho­tell­rum.

– Visst är det fint, sä­ger Fred­rik Brunn­berg, pro­jekt­chef på D. Car­ne­gie & Co.

Med an­led­ning av de bo­en­des pro­tes­ter i Hus­by har fas­tig­hets­bo­la­gets re­pre­sen­tan­ter bju­dit in till ett möte i en upp­vis­nings­lä­gen­het.

– Vi re­no­ve­rar och byg­ger om i tom­ma lä­gen­he­ter, sä­ger Jonas Hag­ström, ti­di­ga­re re­gi­on­chef i Jär­va. I de and­ra lä­gen­he­ter­na är det sed­van­ligt un­der­håll. Men det finns ett skri­an­de be­hov av un­der­håll här, det är svårt att hin­na med.

D. Car­ne­gie & Co har ägt fas­tig­he­ter­na i Hus­by i tre år. Björn Sund­berg, kom­mu­ni­ka­tions­chef på fö­re­ta­get, me­nar att många pro­blem i lä­gen­he­ter­na är så- dant som hängt kvar se­dan de ti­di­ga­re ägar­na. Han är be­kym­rad över det ut­bred­da miss­nö­jet bland hy­res­gäs­ter­na.

– Vi har ett sy­stem med an­mäl­ning­ar av bris­ter i un­der­håll och 35 per­so­ner job­bar hel­tid för att ser­va hy­res­gäs­ter­na. Vi har kol­lat av de en­skil­da fall som det skri­vits om och fle­ra av dem har fak­tiskt in­te an­mält de bris­ter som har på­pe­kats. Men un­der den se­nas­te vec­kan har vi fått en lis­ta vad det hand­lar om och tar nu tag i den för att se vil­ka åt­gär­der som ska vid­tas.

Jonas Hag­ström har ar­be­tat i Jär­va se­dan 1997. Han me­nar att många pro­blem be­ror på trång­bodd­het.

– När det gäl­ler fukt­pro­ble­men, så är in­te lä­gen­he­ter­na di­men­sio­ne­ra­de för hur många män­ni­skor som helst. Om åt­ta per­so­ner bor i en trea, så kla­rar de gam­la bad­rum­men in­te det. Om de dess­utom tej­par för ven­ti­ler­na, då blir det pro­blem.

– Vi re­no­ve­rar när hy­res- gäs­ter­na flyt­tar, sä­ger Fred­rik Brunn­berg. Och då re­no­ve­rar vi allt ut­om föns­ter, ef­tersom det görs fas­tig­hets­vis. Men vi by­ter även kök och bad­rum, samt al­la yt­skikt.

Ef­ter re­no­ve­ring­en blir det runt 40 pro­cent i hy­res­höj- ning, en­ligt D. Car­ne­gi­es re­pre­sen­tan­ter. De bo­en­de har vitt­nat om hög­re höj­ning­ar.

– And­ra fas­tig­hets­bo­lag tving­ar hy­res­gäs­ter­na till re­no­ve­ring, sä­ger Jonas Hag­ström. De töm­mer he­la hu­set, vi har en hy­res­gäst­vän­lig mo­dell med fri­vil­lig re­no­ve­ring. De som vill får bo kvar.

D. Car­ne­gi­es lång­sik­ti­ga plan är att al­la lä­gen­he­ter ska re­no­ve­ras till nyskick.

– Och in­te ba­ra lä­gen­he­ter­na, sä­ger Björn Sund­berg, ut­an även fas­tig­he­ten och går­dar­na. Vi vill ta ett so­ci­alt an­svar och sat­sar re­jält här ute. Vår am­bi­tion är att sam­ar­be­ta med fören- ings­li­vet här ute. Vi kan bi­dra till en po­si­tiv ut­veck­ling i för­or­ten och vi har bra kon­takt med hy­res­gäst­för­e­ning­en lo­kalt.

FO­TO: KERSTIN GUSTAFS­SON

ANSVARIGA. Jonas Hag­ström, Björn Sund­berg och Fred­rik Brunn­berg är på oli­ka sätt ansvariga för D. Car­ne­gie & Co i Hus­by.

NYRENOVERAD. Två­rums­lä­gen­he­ten på Ber­gen­g­a­tan 6 är nyrenoverad och ser ut att plat­sa i ett glas­sigt in­red­nings­ma­ga­sin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.