Lätt­läst­dag på Kis­ta bib­li­o­tek

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Välkommen till en ef­ter­mid­dag med lätt­läst i fo­kus på Kis­ta bib­li­o­tek. Möt An­ne­lie Drew­sen, för­fat­ta­re till fle­ra lätt­läs­ta böc­ker och Li­na Nordstrand som är för­läg­ga­re på Vil­ja och Ny­pon för­lag. Få kun­skap och tips om lätt­läst litteratur, och in­spi­re­ran­de ex­em­pel på hur du kan ar­be­ta med lätt­läst i klass­rum­met. En lätt­läst­dag för så­väl lä­ra­re som lä­sa­re. Kl 14.30–15.15, fö­re­drag på sce­nen. An­ne­lie Drew­sen be­rät­tar om si­na lätt­läs­ta böc­ker för ung­do­mar och vux­na. 15.30–16.15, fö­re­drag på sce­nen. Lär dig svens­ka med lätt­läst! på sce­nen Li­na Nordstrand. 14.30–15.15:Fö­re­drag för pe­da­go­ger, i Black box­en. Vad är egent­li­gen lätt­läst? 15.30–16: Lätt­läst i ku­bik – An­ne­lie Drew­sen be­rät­tar i sin fö­re­läs­ning om hur man kan dra nyt­ta av ele­ver­nas mo­ders­mål och sam­ti­digt ar­be­ta med po­e­si och lätt­läst litteratur. Skic­ka gär­na in di­na tips till frida.broo­ke@ di­rekt­press.se. Det är gra­tis för för­e­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.