Pro­gram­me­ring för barn

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Nu har du chan­sen att pro­va på att pro­gram­me­ra! I Sve­ri­ge kom­mer det i fram­ti­den att be­hö­vas många nya pro­gram­me­ra­re. Vill du lä­ra dig hur man gör och är 10–12 år, an­mäl dig till vår pro­gram­me­rings­kurs för barn. Gör ett eget spel, ska­pa en blogg el­ler ko­da i HTML och Ja­va­script! Gra­tis men be­grän­sat an­tal platser. Måndag kloc­kan 17.00–18.30 på Rin­ke­by bib­li­o­tek. An­mäl dig ge­nom att mej­la pro­gram­me­ring@spang­a­redcross.se. Väl­kom­na!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.