MER För­de­lar med dags­ljus

Vi i Kista - - BOSTAD -

vi­su­ell pre­stan­da – fär­ger blir till ex­em­pel in­te för­vräng­da.

HÖG

av dygns­ryt­men (natt och dag). av vi­ta­min D för hu­dens väl­må­en­de (ut­om­hus, och ge­nom gla­set). av stress och stör­re trygg­het. bygg­na­ders image (hög­pre­stan­daglas i cer­ti­fi­e­rings­sy­stem). ar­bets­pro­duk­ti­vi­tet och pre­sta­tion i sko­lan. på­ver­kan på för­sälj­ning. hy­res­vär­de. ljus.

STIMULERING SYN­TES

MINSK­NING FÖR­BÄTT­RAR

ÖKAD PO­SI­TIV ÖKAT FLIMMERFRITT MER Ener­gi­ef­fek­tivt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.