Luca vill upp men kan stan­na

Vi i Kista - - SPORT -

På onsdag blir Luca Ger­bi­no Polo kon­trakts­lös och med 25 di­vi­sion 1-mål lär han få sam­tal från trä­na­re och sport­che­fer.

– Al­la fot­bolls­spe­la­re vill spe­la så högt som möj­ligt, men det ska pas­sa två par­ter, sä­ger Akro­po­lis suc­cé­for­ward.

– Jag gjor­de kanske 20 mål när jag var 15-16 år. 25 är re­kord för mig och jag är jät­te­nöjd. Akro­po­lis har spe­lat en fotboll som pas­sar mi­na egen­ska­per.

Luca Ger­bi­no Polo kom 2013 med sin svensk-ita­li­ens­ka flick­vän till Stock­holm för att stu­de­ra. Han skul­le även spe­la fotboll. Lik­som hem­ma i Ita­li­en blev det trass­ligt.

– Jag spe­la­de i två ita­li­ens­ka Di­vi­sion 3-lag som bå­da gick i kon­kurs.

Grä­set var in­te grö­na­re i Sve­ri­ge. Sö­der­täl­je­klub­ben Sy­ri­ans­ka lät ho­nom trä­na fram till mars in­nan de skic­ka­de ho­nom till Vals­ta Sy­ri­ans­ka i Märs­ta.

– Det säms­ta jag kun­de gått med på, sä­ger han och rus­kar på hu­vu­det.

Han hann bli bun­den till klub­ben in­nan Özcan Mel­ke­michel, en gång trä­nar­pro­fil i nämn­da Sy­ri­ans­ka, upp­fat­ta­de si­tu­a­tio­nen. Året ef­ter var kon­tak­ten knu­ten och Luca Ger­bi­no Polo i Mel­ke­michels Athle­tic FC.

– Förs­ta året var bra och jag gjor­de el­va mål i Di­vi­sion 1.

Vil­ket var in­ternt mest i Athle­tic som vann se­ri­en och gick upp i su­pe­ret­tan. 2015 bör­ja­de ock­så bra in­nan Mel­ke­michel val­de en an­nan typ av fotboll, där Luca in­te var en gi­ven for­ward.

– De spe­la­de sig in straff­om­rå­det.

Luca vill ha bol­len på sig i straff­om­rå­det. Med 194 cen­ti­me­ter, bra skott och kraft­fullt hu­vud­spel är han en klas­sisk av­slu­ta­re.

– Och tar­get, fyl­ler han i.

I am­bi­tio­nen att få mer spel­tid ham­na­de 29-åring­en i Akro­po­lis. Suc­cé är en un­der­drift.

– Han är ena­stå­en­de bra på att ta hand om re­tu­rer, sä­ger Johan Blom­berg, as­si­ste­ran­de trä­na­re i Akro­po­lis. Han sö­ker sig till lä­gen och kom­mer fa­sci­ne­ran­de of­ta rätt.

Luca stu­de­rar ma­na­ge­ment, han och tje­jen trivs väl­digt bra i Stock­holm och han an­ty­der att han in­te nap­par på vad som helst. Om te­le­fo­nen går varm tän­ker han än­då lyss­na.

– Al­la fot­bolls­spe­la­re vill spe­la så högt som möj­ligt.

Ge­or­gi­os Go­gas, Akro­po­lis sport­chef. ser en risk att mål­skyt­ten läm­nar. Helt sä­ker är han än­då in­te.

– Jag tror att han trivts bra och gil­lar den fotboll Akro­po­lis spe­lar.

– Jag vet in­te. Vi får se, av­slu­tar Luca och är för­te­gen om någ­ra klub­bar re­dan ta­git kon­takt.

Al­la fot­bolls­spe­la­re vill spe­la så högt som möj­ligt.

FO­TO: JON­NY AN­DERS­SON

ÅTRÅ­VÄRD. En skyt­te­kung är all­tid at­trak­tiv på trans­fer­mark­na­den men Luca Ger­bi­no Polo ute­slu­ter in­te att han kan stan­na i Akro­po­lis IF.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.