Tra­di­tio­nellt jul­fi­ran­de på Akal­la gård

Häs­ten Lyk­ke Li och Alex­an­dra Eklund är lad­da­de in­för jul­mark­na­den den 11 de­cem­ber. I 1800-tals­mil­jön kom­mer det att fi­ras jul på tra­di­tio­nellt vis.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Jonas Carls­son

Al­la bygg­na­der är från 1800-ta­let. Det blir väl­digt my­sigt i den mil­jön, sä­ger Christina Spanó från Akal­la 4H-Gård, en av ar­ran­gö­rer­na bakom jul­mark­na­den.

På jul­mark­na­den kom­mer man kun­na upp­le­va jul­bord, glögg, mark­nads­stånd, hant­verk, dans kring gra­nen, för­sälj­ning av sten­ugns­ba­kat bröd, kun­na häl­sa på tom­ten, lu­ci­a­tåg, häs­tar, klapp­ha­ge med djur, jul­grans­för­sälj­ning och pys­sel för bar­nen. Bland an­nat så kom­mer man kun­na åka häst och vagn med den fi­na häs­ten Lyk­ke Li. Det är allt­så väl­digt fa­mil­je­vän­ligt .

– Det är väl­digt upp­skat­tat. Det är verk­li­gen my­sigt att gå på jul­mark­na­den, me­nar Christina Spanó.

Men det krävs att väd­ret är på ar­ran­gö­rer­nas si­da.

– Det är ut­om­hus, så vi är vä­der­be­ro­en­de. Är det bra vä­der kan det bli 1500 be­sö­ka­re, reg­nar det kom­mer det in­te li­ka många be­sö­ka­re, sä­ger Christina Spanó.

Jul­mark­na­den är den 11:e de­cem­ber i Akal­la by kloc­kan 11-16. Även om det är en bit kvar så ska myc­ket va­ra klart och ar­ran­gö­rer­na kän­ner sig re­do.

– Det mesta är ord­nat, sä­ger Christina Spanó.

Bakom ar­range­mang­et står Kis­ta SC, Akal­la 4H, Hem­bygds­för­e­ning­en, Hej främ­ling och Akal­la Bys ar­range­mangs­grupp.

FOTO: JONAS CARLS­SON

FOTO: JONAS CARLS­SON

FOTO: JONAS CARLS­SON

HÄST. Häs­ten Lyk­ke Li till­sam­mans med Eri­ca Svensson från Akal­la 4H.

JUL­MARK­NAD. Häs­ten Lyk­ke Li finns med på jul­mark­na­den. Här med Alex­an­dra Eklund från Akal­la 4H.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.