Vad bör gö­ras?

Vi i Kista - - HEJ KISTA -

Jag åk­te iväg till Tens­ta för att pra­ta med fö­re­ta­gar­na i cent­rum. Jag har hört så myc­ket om kri­mi­na­li­tet och dro­ger, men ald­rig märkt av det själv, och vil­le där­för kol­la med de be­rör­da.

I förs­ta bu­ti­ken sål­de de da­to­rer. Nä, han ha­de inga stör­re be­kym­mer. I näs­ta sål­de de dam­klä­der. In­te där hel­ler. Jag bör­ja­de tro att det var, som så of­ta, en över­dri­ven rap­por­te­ring.

Men så sat­te jag mig, tog en kaf­fe och bör­ja­de pra­ta med kil­len som ser­ve­ra­de. Då bra­ka­de det loss. En grupp fö­re­ta­ga­re kom och vitt­na­de om tom­ma re­stau­rang­er, inga kun­der, ef­ter med hy­ran, an­ställ­da som av­ske­das. Och ett tomt cent­rum blir lätt vär­mestu­ga åt kri­mi­nel­la.

Al­la par­ti­er och led­ning­en för cent­rum är över­ens. Flyt­ta någ­ra för­valt­ning­ar från in­ners­tan. 600 tjäns­te­män, som ar­be­tar, hand­lar och äter lunch i Tens­ta, skul­le gö­ra stor skill­nad. Be­slut är re­dan fat­ta­de. Men var­för hän­der ingen­ting?

”Det blir för dyrt”, sa­de man och Ut­bild­nings­för­valt­ning­en stan­na­de kvar på Kungs­hol­men. Men ar­bets­lös­het och upp­gi­ven­het blir dy­ra­re. Och far­li­ga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.