”Vi är väl­digt med­vet­na om pro­ble­men”

Vi i Kista - - NYHETER - Kerstin Gustafs­son

– Si­tu­a­tio­nen i Tens­ta cent­rum är rik­tigt all­var­lig. Men det är ing­et nytt un­der so­len ut­an nå­got vi levt med länge. Al­la är väl­digt med­vet­na om det och vi för en stän­dig kamp.

Mats Carin­der är fas­tig­hets­bo­la­gets chef i Tens­ta cent­rum.

tyc­ker in­te att ni gör någon­ting, el­ler i al­la fall in­te till­räck­ligt?

– Det är klart att fö­re­ta­gar­na är miss­nöj­da när af­fä- rer­na in­te går bra. Men FastPart­ner kan in­te lö­sa sam­häl­lets so­ci­a­la pro­blem.

Det finns ett ti­di­ga­re be­slut från kom­mun­full­mäk­ti­ge, som slår fast att Ut­bild­nings-, Ar­bets­mark­nads­för­valt­ning­en och Spånga-Tens­ta stads­dels­för­valt­ning ska flyt­ta till Tens­ta. Hund­ra­tals tjäns­te­män, som ar­be­tar, hand­lar och äter lunch i Tens­ta cent­rum, skul­le för­änd­ra si­tu­a­tio­nen ra­di­kalt.

– Al­la är över­ens om det­ta, men det är som om frå­gan ba­ra går runt, runt.

i år kom be­ske­det att Ut­bild­nings­för­valt­ning­en in­te kom­mer att flyt­ta till Tens­ta. Skä­let som angavs var att det blir för dyrt. Hur det blir med Ar­bets­mark­nads­för­valt­ning­en är ovisst.

– Vi ha­de en över­ens­kom­mel­se, sä­ger Mats Carin­der, men det hän­der ing- en­ting. Vil­jan finns från vår si­da och vi har lob­bat länge för att byg­ga ut cent­rum. Om det hand­lar om peng­ar, som de sä­ger, var­för byg­ger in­te kom­mu­nen själ­va istäl­let?

Från bör­jan var det tänkt att byg­ga in par­ke­rings­hu­set, och he­la den tom­ma plats som finns i an­slut­ning till ga­ra­get, i ett gi­gan­tiskt bygg­pro­jekt. Pla­ner­na att byg­ga finns kvar, men nu i mind­re om­fatt­ning. Fort­fa- ran­de är det sagt att stads­dels­för­valt­ning­en ska flyt­ta till­ba­ka till Tens­ta cent­rum.

– Ja, jag träf­far ar­ki­tekt och pro­jekt­le­da­re näs­ta vec­ka, sä­ger Mats Carin­der. Snart är det val igen och då kanske nå­got hän­der.

Den 12 de­cem­ber har fö­re­ta­gar­na i Tens­ta cent­rum kal­lat FastPart­ner till ett mö­te för att dis­ku­te­ra pro­ble­men.

FOTO: PRI­VAT

CENTRUMCHEF. Mats Carin­der,

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.