SÅ TYC­KER PO­LI­TI­KER­NA OM TENS­TA CENT­RUM

Frå­ga 1. Hur går med flyt­ten av stads­dels­för­valt­ning­en till Tens­ta? Frå­ga 2. Vad ser ditt par­ti som en möj­lig lös­ning på pro­ble­men i Tens­ta cent­rum?

Vi i Kista - - NYHETER -

Ole-Jör­gen Pers­son (M):

– När det gäl­ler för­valt­nings­hu­set ver­kar det som om ma­jo­ri­te­ten helt har lagt det pro­jek­tet på is. I al­la fall ser vi ing­en fram­drift i pro­jek­tet. Det är oer­hört trå­kigt. Vi me­nar att pla­ner­na nu mås­te få en skjuts fram­åt och att yt­ter­li­ga­re en cen­tral för­valt­ning bör flyt­tas till Tens­ta.

– I kort­het: ut­ö­kad po­li­siär när­va­ro, fler ord­nings­vak­ter, noll­to­le­rans mot al­la for­mer av brott, drog­för­sälj­ning, snat­te­ri­er och stöl­der. Stads­de­len bör även ta ini­ti­a­tiv till att sät­ta upp fler trygg­hetska­me­ror. Sus An­ders­son, (MP):

– Vi job­bar för att flyt­ten änt­li­gen ska bli av. Men ef­tersom sta­den in­te äger någ­ra lo­ka­ler i cent­rum lig­ger in­te frå­gan ba­ra i vå­ra hän­der. Det­ta gör att vi in­te kan flyt­ta på en gång ut­an det­ta be­hö­ver ske ef­ter dis­kus­sio­ner med fas­tig­hets­för­val­tar­na. Och det på­går nu.

– Det här är en kom­plex frå­ga som in­te har ba­ra en lös­ning. Först och främst mås­te po­li­sen och rätts­sy­ste­met gö­ra sitt jobb. Från sta­dens si­da mås­te vi kraft­sam­la för att få cent­rum att bli trev­ligt och till­ta­lan­de för oss al­la. Vi ska ha bra be­lys­ning och inga vrår som ska­par otrygg­het. Vi be­hö­ver ock­så fånga upp ung­do­mar in­nan de ham­nar i kri­mi­na­li­tet. Här be­hö­ver vi bland an­nat stöt­ta fa­mil­jer, stöt­ta barns skol­gång och vi­sa go­da fö­re­bil­der.

Bengt Por­se­by (L):

– Ty­värr har så­väl ma­jo­ri­te­ten i stads­hu­set som re­ge­ring­en va­rit väl­digt pas­si­va i den­na frå­ga. För oss är det själv­klart att stads­dels­för­valt­ning­en och ut­bild­nings­för­valt­ning­en ska flyt­ta till Tens­ta så fort det ba­ra går. Det är myc­ket be­klag­ligt att re­ge­ring­en, som nu är i färd

med att flyt­ta ut många stat­li­ga jobb från Stock­holms in­nerstad, än så länge in­te har vi­sat nå­got in­tres­se för att flyt­ta jobb till Tens­ta och and­ra yt­ter­om­rå­den i stor­stä­der­na.

– Tens­ta bör för­tä­tas och blir en mer blan­dad stads­del med ett stör­re inslag av bo­stads­rät­ter. Fler över­vak­nings­ka­me­ror till Tens­ta cent­rum mås­te på­skyn­das. Ökad när­va­ro av uni­for­me­ra­de väk­ta­re i Tens­ta cent­rum och i cent­ru­man­lägg­ning­en. Fler lång­sik­ti­ga so­ci­a­la in­sat­ser för att hjäl­pa kri­mi­nel­la ung­do­mar. Vi mås­te hö­ja lö­ner­na för so­ci­al­sek­re­te­ra­re för att gö­ra det mer at­trak­tivt att ar­be­ta kvar.

Rashid Mo­ham­med (V):

– Vi i nämn­den ver­kar för att för­valt­ning­en ska flyt­ta till Tens­ta. Det är in­te ba­ra för fö­re­ta­gar­nas skull, ut­an även för att po­li­ti­ker­na ska kom­ma när­ma­re med­bor­gar­na. Ma­jo­ri­te­tens grupple­da­re kom­mer att kon­tak­ta de an­sva­ri­ga i stads­hu­set, så att det hän­der nå­got så snabbt som möj­ligt.

2. – FastPart­ner mås­te sat­sa på Tens­ta cent­rum, de mås­te byg­ga ut och byg­ga om. An­nars så åker folk till Väl­ling­by el­ler Kis­ta och hand­lar. Med tan­ke på den be­folk­nings­ök­ning som kom­mer att ske i vår stads­del, så kom­mer vi att be­hö­va ett stör­re och bätt­re cent­rum. Fas­tig­hets­bo­la­get bor­de ock­så sat­sa på kvinn­ligt fö­re­ta­gan­de och kun­na ge dif­fe­ren­ti­e­ra­de hy­ror be­ro­en­de på in­komst.

Azad Has­san (S):

1. – Vi har fat­tat be­slut i nämn­den, men hur långt det har kom­mit vet jag in­te. Vi är al­la eni­ga om att för­valt­ning­en mås­te flyt­ta till­ba­ka till Tens­ta, men det är pro­blem med att hit­ta bra lo­ka­ler. 2. – Vi mås­te in­ve­ste­ra i för­bätt­ring­ar och rus­ta upp­om­rå­det. När det gäl­ler pro­ble­men med trygg­het och kri­mi­na­li­tet, så krävs åt­gär­der som rik­tar sig mot ung­do­mar. Det är vik­tigt att sat­sa på för­e­nings­li­vet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.