MER Tens­ta cent­rum

Vi i Kista - - NYHETER -

TENS­TA CENT­RUM in­vig­des 1970 och idag finns drygt 30 bu­ti­ker och fle­ra re­stau­rang­er där. TI­DI­GA­RE så ha­de Spånga-Tens­ta stads­dels­för­valt­ning si­na lo­ka­ler i Tens­ta cent­rum, men 2008 flyt­ta­de för­valt­ning­en till Lun­da in­du­stri­om­rå­de. PO­LI­TI­KER in­om Stock­holms stad har länge dis­ku­te­rat möj­lig­he­ten att flyt­ta fle­ra för­valt­ning­ar till Jär­va­om­rå­det. EN ARBETSGRUPP har till­satts för att dis­ku­te­ra förvaltningens flytt. De sam­man­trä­der i de­cem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.