Krav på hög chefs av­gång

Vi i Kista - - NYHETER -

Tensta­bor krä­ver av­del­nings­che­fen Dit­te Wes­tins av­gång. Hon ”sak­nar kom­pe­tens” och har ”inga kun­ska­per om so­ci­alt ar­be­te”, he­ter det i skri­vel­sen till för­valt­ning­en, som un­der­teck­nats av 140 per­so­ner.

– Hon klip­per av ban­det mel­lan ci­vil­sam­häl­let och po­li­ti­ker­na, sä­ger Ibra­him Mo­ha­med, en av dem som skri­vit un­der av­gångs­kra­vet.

Många en­skil­da in­di­vi­der, och per­so­ner som fö­re­trä­der för­e­ning­ar, har skri­vit un­der kra­vet på Dit­te Wes­tins av­gång. En av dem är Ibra­him Mo­ha­med, ord­fö­ran­de i So­ma­lis­ka för­äld­rar- och mo­dersmål­för­e­ning­en i Tens­ta.

– Den här stads­de­len har, trots allt, kla­rat av en hel del un­der årens lopp, sä­ger han. För­e­nings­li­vet har fun­ge­rat gans­ka bra än­da tills den här da­men kom.

Skri­vel­sen vi­sar på en djup miss­tro mot Dit­te Wes­tin och hen­nes ar­be­te. Som av­del­nings­chef för stads­dels­ut­veck­ling­en an­sva­rar hon bland an­nat för Ci­vi­la Rådet, som upp­rät­ta­des 2015. ”Ci­vi­la Rådet skul- le va­ra ett verk­tyg för att för­e­ning­ar ska kun­na stäl­la krav på po­li­ti­ker och tjäns­te­män”, skri­ver un­der­teck­nar­na. Nu an­ser de att Ci­vi­la Rådet hål­ler på att kol­lap­sa på grund av ”då­ligt le­dar­skap”.

– I den här stads­de­len finns många män­ni­skor som va­rit en­ga­ge­ra­de i för­e­nings­li­vet un­der lång tid. Hen­nes upp­drag är att kny­ta sam­man ci­vil­sam­häl­let och po­li­ti­ker­na i stads­de­len. Men många me­nar att hon klip­per av ban­det i stäl­let.

Ibra­him Mo­ha­med hän­vi­sar till en in­ter­vju som Sve­ri­ges Ra­dio P4 gjor­de med Dit­te Wes­tin an­gå­en­de de med­bor­gar­vär­dar som ska an­stäl­las.

– Med­bor­gar­vär­dar­na ska va­ra en ex­tra arm från stads­de­len ut till ci­vil­sam­häl­let för att öka trygg­he­ten. Men hon har an­ställt si­na eg­na tjäns­te­män, som in­te har någ­ra er­fa­ren­he­ter av trygg­hets­ar­be­te.

Ibra­him Mo­ha­med me­nar att Dit­te Wes­tin ba­ra har flyt­tat runt li­te bland re­dan an­ställ­da tjäns­te­män, och ing­en har ny­an­ställts från stads­de­len. I skri­vel­sen på­pe­kar de och att det finns många po­li­ser i om­rå­det, och att det be­hövs än­nu fler, ”men vi be­hö­ver in­te en po­lis­chef på en av de vik­ti­gas­te av­del­ning­ar­na i stads­de­len”.

Av­del­nings­che­fen för stads­ut­veck­ling i Spånga Tens­ta, Dit­te Wes­tin, är fö­re det­ta po­lis­chef, som även haft en rad käns­li­ga be­fatt- ning­ar vid Sä­ker­hetspo­li­sen. Vid Sä­po har hon, en­ligt sin egen me­rit­för­teck­ning, bland an­nat fun­ge­rat som ”stra­te­gisk ana­ly­ti­ker och sak­kun­nig på ex­trem­po­li­tis­ka grup­pe­ring­ar”.

I de­cem­ber för­ra året skrev tid­ning­en om den oro som till­sätt­ning­en av Dit­te Wes­tin som av­del­nings­chef or­sa­ka­de i Spånga-Tens­ta. Då fram­höll hon själv de egen­ska­per som hon me­na­de gör hen­ne läm­pad för job­bet.

– Jag rå­kar ha va­rit hos po­li­sen. Men kun­de li­ka gär­na ha va­rit nå­gon an­nan­stans. Jag har job­bat myc­ket med för­änd­rings­led­ning, och det är fak­tiskt en stark si­da hos mig, sa­de hon då.

Tid­ning­en har sökt Dit­te Wes­tin för en kom­men­tar. Hon sva­rar via e-post: ”Jag har ing­et att kom­men­te­ra kring det­ta ut­an hän­vi­sar dig till vår HR-chef Pet­ra Kron Fors­ling.” Kerstin Gustafs­son

För­e­nings­li­vet har fun­ge­rat gans­ka bra än­da tills den här da­men kom.

FO­TO: LENNART JO­HANS­SON

DIT­TE WES­TIN.

FO­TO:IDA NILSING

MÖ­TE. Di­a­log­mö­te om fri­tids­går­den i Hjuls­ta i de­cem­ber 2015, med Dit­te Wes­tin (t h) och Christina Heglert.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.