ÅTER­KOM­MAN­DE

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Trä­na svens­ka med Rö­da Kor­set

Var­je tis­dag mel­lan 18.00– 19.30 har Rö­da Kor­set sitt sam­talscafé, Jär­va Sam­tal, öp­pet vid Kvarn­by­sko­lan (Lill­by­bac­ken 3, hus E2) i Rin­ke­by, för den som vill trä­na svens­ka med oss över en kopp kaf­fe el­ler te. Vå­ra le­da­re har myc­ket god kun­skap i svens­ka. Det är ro­ligt och ett bra till­fäl­le att för­bätt­ra sin svens­ka. Ing­en för­an­mä­lan krävs. Be­sök gär­na vår Fa­ce­book-si­da, Jär­va Sam­tal.

Läx­hjälp

Kis­ta Ga­laxy och Mat­te­cent­rum er­bju­der gra­tis läx­hjälp var­je ons­dag kl 17.00–19.00 på Hus­by bib­li­o­tek. Ing­en för­an­mä­lan. För al­la åld­rar. Väl­kom­men!

Läx­hjälp på Hus­by bib­li­o­tek

Be­hö­ver du hjälp med di­na stu­di­er el­ler läx­or? Då är du hjärt­ligt väl­kom­men till Hus­by bib­li­o­tek. Var­je mån­dag kom­mer vå­ra fan­tas­tis­ka läx­hjäl­pa­re att fin­nas på mel­lan kloc­kan 16.00 och 19.00.

Språkcafé i Hus­by bib­li­o­tek

Vill du bli bätt­re på att pra­ta svens­ka? Har du svårt att hit­ta nå­gon att pra­ta med? På bib­li­o­te­ket finns möj­lig­he­ten. Kom och trä­na på att pra­ta svens­ka på Hus­by bib­li­o­tek. Var­je fre­dag mel­lan kloc­kan 14.30 och 16.00 kan du öva din svens­ka på vårt språkkafé. Ing­en för­an­mä­lan be­hövs. Bib­li­o­te­ket bju­der på fi­ka. Väl­kom­na!

Svenskt språkkafé på Kis­ta bib­li­o­tek

Vill du bli bätt­re på att pra­ta svens­ka? Har du svårt att hit­ta nå­gon att pra­ta med? På bib­li­o­te­ket finns möj­lig­he­ten! Kom och trä­na svens­ka med vå­ra trev­li­ga vo­lon­tä­rer! Var­je tis­dag kl 13– 14.30 kan du öva din svens­ka på vårt språkkafé. Vi träf­fas i Lä­ro­sa­len och vi bju­der på fi­ka. Ing­en för­an­mä­lan. Väl­kom­na!

Läx­hjälp på Rin­ke­by bib­li­o­tek

Rö­da Kor­set ger gra­tis läx­hjälp på Rin­ke­by bib­li­o­tek var­je tis­dag och tors­dag mel­lan kloc­kan 17.00 och 18.45 un­der ter­mi­ner­na. Be­hö­ver du hjälp med läx­or­na? Kom till oss på läx­hjäl­pen på Rin­ke­by bib­li­o­tek så hjäl­per vi dig! Vi ger hjälp i al­la äm­nen på låg, mel­lan, hög­sta­di­et och gym­na­si­et. Vi hjäl­per även vux­na. Svenskt språkkafé på Rin­ke­by bib­li­o­tek Väl­kom­men till vårt språkcafé på tors­da­gar kloc­kan 13.00–14.30. Vi träf­fas över en kopp kaf­fe och pra­tar om allt mel­lan him­mel och jord. Vi har även språkcafé på lör­da­gar kl 14–15.30. Ing­en för­an­mä­lan krävs, kom som du är! Plats: Rin­ke­by bib­li­o­tek.

Stick­kafé på Hus­by bib­li­o­tek

Trött på att stic­ka en­sam? Mån­da­gar kl 13. 17/10, 14/11, 12/12. Kom till Hus­by bib­li­o­tek för att stic­ka och fi­ka med and­ra. Ta med eget ma­te­ri­al. Väl­kom­na!

Svens­ka på per­sis­ka

Är du per­sisk­ta­lan­de och vill lä­ra dig svens­ka el­ler har frå­gor att stäl­la på ditt mo­ders­mål? Väl­kom­men till Språk­stu­di­on i Kis­ta bib­li­o­tek ons­da­gar kl 15.30–16.30.

Skic­ka in di­na eve­ne­mangstips se­nast 14 da­gar in­nan eve­ne­mang­et äger rum så kom­mer de med i tid­ning­en (i mån av plats). Vi för­be­hål­ler oss rät­ten att re­di­ge­ra tex­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.