Nöj­da som­mar­job­ba­re

Vi i Kista - - NYHETER -

Åt­ta av tio unga är myc­ket nöj­da med sitt som­mar­jobb in­om Stock­holms stad. Li­ka många ar­bets­gi­va­re upp­ger att som­mar­job­bar­na va­rit po­si­ti­va för verk­sam­he­ten.

Un­der som­ma­ren 2016 an­ställ­des 8 156 ung­do­mar mel­lan 16 och 19 år för fe­ri­e­jobb in­om sta­dens oli­ka verk­sam­he­ter. Ar­bets­mark­nads­för­valt­ning har i en en­kät frå­gat ung­do­mar­na hur nöj­da de var med sitt fe­ri­e­jobb, där de fått ge be­tyg på en fem­gra­dig ska­la. Enkä­ten vi­sar att de unga till störs­ta de­len är nöj­da med sitt fe­ri­e­ar­be­te.

– Det här vi­sar att vi kan er­bju­da fler ung­do­mar fe­ri­e­ar­be­ten och fort­fa­ran­de hål­la hög kva­li­tet på de jobb som er­bjuds, sä­ger Emi­lia Bjuggren (S).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.