Stöd­grup­per i al­la stads­de­lar

Vi i Kista - - NYHETER -

So­ci­al­nämn­den har ta­git be­slut om att star­ta ett Idébu­ret of­fent­ligt part­ner­skap (IOP) med Bris om stöd­grup­per för fa­mil­je­hemspla­ce­ra­de barn.

Må­let med stöd­grup­per­na är att ge bar­nen möj­lig­het att träf­fa and­ra barn i lik­nan­de si­tu­a­tion för att för­stå och ut­tryc­ka tan­kar, käns­lor och upp­le­vel­ser. Idag finns det stöd­grup­per i två av fjor­ton stads­de­lar i Stock­holm men i och med bud­get för 2017 ska stöd­grup­per er­bju­das över­allt.

Det blir Bris som ska skö­ta stöd­grup­per­na. Åsa Lind­ha­gen (MP), so­ci­al­bor­gar­råd, me­nar att stöd­grup­per för fa­mil­je­hemspla­ce­ra­de barn kan be­ty­da myc­ket för barn som in­te bor med si­na för­äld­rar.

FO­TO: YL­VA BERG­MAN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.