Jul­mu­sik lju­der mitt i Hus­by på jul­nat­ten

Vi i Kista - - FAMILJ -

På det så kal­la­de ”Hus­by­ber­get” i cen­tra­la Hus­by, har Hus­by­kyr­kan stått se­dan 1976. Den 1 ad­vent fi­ra­des 40-års­ju­bi­le­um med myc­ket mu­sik och re­kord­full kyr­ka. På julaf­tonsnat­ten lju­der där än en gång mu­sik, och för­sam­ling­en in­bju­der al­la till att nju­ta av en stil­la stund som kan spri­da ljus i de­cem­ber­mörk­ret.

An­ton Thi­lan­der, ung­domspas­tor i Hus­by­kyr­kan, me­nar att trots allt hemskt som hänt i Jär­va så är lju­set star­ka­re än mörk­ret, och kär­le­ken star­ka­re än ha­tet.

– Vi vill där­för sam­las till en ljus stund där vi kan blic­ka fram­åt fyll­da av hopp, sä­ger han i ett press­med­de­lan­de.

Sång­er i jul­nat­ten bör­jar kl 23.00 och av­slu­tas ef­ter tolvsla­get med jul­psal­men ”Da­gen är kom­men, kär­lek tri­um­fe­rar”.

FO­TO: MOSTPHOTOS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.